Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sreda, 17. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Pogodba o zaposlitvi za določen čas
Podrobnosti o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki jih morda ne poznate, a so zelo pomembne

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

V zadnjem obdobju je pogodba o zaposlitvi za določen čas postala zelo priljubljen način zaposlovanja novih delavcev.

Predvsem zaradi večje fleksibilnosti ni manjših obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca. Vendar pa pogodba za določen čas skriva tudi nekatere skrivnosti, ki jih mnogi delavci in delodajalci niti ne poznajo, čeprav so ključnega pomena.

Kot denimo, da se pogodba za določen čas, avtomatično spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če delavec opravlja delo tudi, ko se pogodba za določen čas izteče.

Prav tako je za precej sprememb na tem področju poskrbel tudi nov zakon (ZDR-1), ki velja od 12.4.2013.

V naslednjem članku bomo podrobneje izpostavili nekatera "pravila" in odgovorili na pogosta vprašanja v povezavi z pogodbo o zaposlitvi za določen čas...

 

Kdaj se pogodba o zaposlitvi za določen čas sploh sklene?

Če ni določeno drugače v kolektivni pogodbi, se po 52. členu ZDR-1, lahko pogodba sklene za določen čas, če gre za:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
 • poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela (največ za en mesec),
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Te omejitve ne veljajo za manjše delodajalce (podjetja z manj kot 11 zaposlenimi) če je tako določeno v kolektivni pogodbi, ki velja za dejavnost tega podjetja.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

  Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi

 

Za kako dolgo je lahko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Načeloma je lahko to obdobje največ 2 leti. V tem obdobju je lahko sklenjenih tudi več pogodb za določen čas.

Tako lahko delavec podpiše eno pogodbo za obdobje dveh let, ali pa denimo štiri pogodbe za obdobje pol leta.

Delodajalec tako ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih nepre- kinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.

To pomeni, da mora po preteku dveh let delavca na tem delovnem mestu zaposliti za nedoločen čas, bodisi mu pogodbe ne podaljšati. V primeru, da pogodbe ne podaljša, na to delovno mesto ne sme zaposliti drugega delavca.

Te omejitve ne veljajo za posebne primere, ki jih določa zakon, ter v primerih ko gre za:

 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena ZGD-1,
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

Prav tako je potrebno opozoriti, da je lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela sklenjena za največ en mesec.

Po preteku teh dveh let, se pogodba o zaposlitvi za določen čas avtomatsko spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Izjema je denimo projektno delo, ki traja več kot dve leti. V tem primeru lahko to obdobje traja tudi več kot dve leti, oz. tako dolgo, kolikor traja projekt.

Isti pogoji veljajo tudi za delavce, ki so v podjetju zaposleni preko agencij.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

Zgoraj omenjeno obdobje dveh let se prekine, če delavcu poteče pogodba in delodajalec vsaj 3 mesece z delavcem ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru z podpisom nove pogodbe začne teči novo dvoletno obdobje.

 

Kaj ko pogodba o zaposlitvi za določen čas poteče?

Napačno je prepričanje, da gre v primeru, ko delavcu poteče pogodba za določen čas, za prekinitev pogodbe, oz. da je odpuščen.

Pogodba za določen čas je namreč sklenjena za določeno obdobje. Ko to obdobje preteče, se izteče tudi obdobje zaposlitve.

Prav tako delodajalec delavca ni dolžan obvestiti, ali mu bo podaljšal pogodbo ali ne.

Je pa prenovljeni ZDR-1 uvedel odpravnine tudi za delavca, ki mu delodajalec ne podaljša pogodbe o zaposlitvi sklenjene za določen čas.

Povdariti je potrebno, da delavcu v takšnem primeru odpravnina ne pripada, če je bila pogodba sklenjena pred 12.4.2013. Pred tem datumom namreč še ni veljal prenovljeni zakon ZGD-1, ki je določil tovrstne odpravnine.

Prav tako ob izteku pogodbe delavcu ne pripada odpravnina če:

 • gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • gre za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu,
 • gre za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, znaša odpravnina 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka.

PRIMER:
Osnova za odmero odpravnine znaša 1.000,00 EUR. Delavec je bil zaposlen za 6. mesecev.
Odpravnina znaša: 1/5 x 1.000,00 EUR = 200,00 EUR

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini kot v prejšnjem primeru, povečane za sorazmerni del (1/12) odpravnine iz prejšnjega primera za vsak mesec dela.

Pri tem se upoštevajo le meseci nad enim letom dela.

e-obrazec e-obrazec: Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

  Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Ker je v tem delu zakon nejasen, smo za razlago prosili pristojno ministrstvo. Obe mnenji ministrstva objavljamo spodaj:

PRIMER:
Osnova za odmero odpravnine znaša 1.000,00 EUR. Delavec je bil zaposlen za 18. mesecev.
Odpravnina znaša: (1/5 x 1.000,00 EUR = 200,00 EUR) + (1/12 x 200,00 EUR x 6 mesecev) = 200,00 EUR + 100,00 EUR = 300,00 EUR

Če ima delavec pri istem delodajalcu neprekinjeno sklenjenih več pogodb za določen čas, se trajanje zaposlitve šteje od dneva sklenitve prve, pa do poteka zadnje pogodbe za določen čas.

Prav tako delavcu ne pripade odpravnina:

 • če delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavca zaposli za nedoločen čas
 • če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • če delavec zavrne pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

   

  Kaj če delodajalec delavcu odpravnine ne izplača?

  Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

  V kolikor delodajalec delavcu, ki je ob poteku pogodbe o zaposlitvi odpravnine ne izplača, ga lahko delavec v prvem koraku opozori na izplačilo.

  e-obrazec e-obrazec: Opozorilo delavca delodajalcu, za izplačilo odpravnine ob izteku pogodbe za določen čas

  V kolikor opozorilo ne učinkuje in delodajalec odpravnine ne želi izplačati, jo lahko delavec izterja po sodni poti.

  V kolikor ima plačilno listo, na kateri je odpravnina obračunana, lahko delavec vloži izvršbo na podlagi verodostojne listine. Več lahko preberete v članku: Izvršba na podlagi verodostojne listine.

  V kolikor plačilne liste nima, lahko zahteva od delodajalca, da mu jo izstavi.

  e-obrazec e-obrazec: Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste

  V kolikor delavec ne more pridobiti plačilne liste, pa lahko vloži tožbo na pristojno delovno sodišče.

  e-obrazec e-obrazec: Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo odpravnine

    Opozorilo delavca delodajalcu, za izplačilo odpravnine ob izteku pogodbe za določen čas
  Opozorilo delavca delodajalcu, za izplačilo odpravnine ob izteku pogodbe za določen čas  Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo odpravnine
  Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo odpravnine

   

  Delo po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

  Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

  PRIMER: Delavcu se je pogodba o zaposlitvi iztekla 12.3. 13.3. je prišel v službo in normalno opravljal svoje delo. Od tega dne dalje se šteje, da je pri delodajalcu zaposlen za nedoločen čas.

  Delavec lahko tako v takšnem primeru od delodajlca zahteva izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ter to pravico uveljavlja tudi preko delovnega sodišča.

  e-obrazec e-obrazec: Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

    Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
  Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

   

  Obvestilo s strani delodajalca

  Kljub temu, da obvestilo s strani delodajalca o ne-podaljšanju delovnega razmerja ni zakonsko predpisano, pa je to priporočljivo iz zgoraj opisanih razlogov.

  Da bi se izognili situacijo, ko delavec delo opravlja tudi po preteku pogode o zaposlitvi za določen čas, je priporočljivo, da delodajalec delavca še pred potekom pogodbe obvesti, ali mu namerava podaljšati pogodbo ali ne.

  e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas

    Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas
  Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas

   

   

   

  Povežite se z nami...

   

   

  Koristne povezave v zvezi s člankom:

  Brezplačni pravni članki in priročniki:


  Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

  Dokumenti:

  Rubrike na Informiran.si:


  Pravna pomoč:

   

  Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


 • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

  Preko 500 različnih
dokumentov
  Preko 500 različnih dokumentov
  Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
  Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Popolna varnost vaših podatkov
  Popolna varnost vaših podatkov
  preko 20 let izkušenj
  preko 20 let izkušenj
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov

   

  POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
  Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
  Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
  Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

  NOVI e-obrazci:

  Sklep o višini regresa
  Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
  Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
  Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
  Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

  STORITVE:


  AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


  ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


  PRIJAVA NA NOVICE:

  Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
  Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

  Brezplačna registracija

  Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

  © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
  Vse pravice pridržane.


  KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


  NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
  Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

  Secured by PayPal


  UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:  Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.