Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 25. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Pomoč staršem
Izplačilo dodatka staršem po PKP #7

Božičnica

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) - PKP #7 določa pomoč za starše v obliki izplačila dodatkov.

V nadaljevanju bomo preverili, kako in katerim staršem bo izplačana pomoč v okviru PKP #7.

 

Enkratni solidarnostni dodatek za otroka

Enkraten solidarnostni dodatek zs otroka znaša 50 EUR.

Upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka je:

 • eden od staršev mladoletnega otroka ali
 • rejnik za otroka do dopolnjenega 18. leta, za katerega ima v novembru 2020 sklenjeno veljavno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti,

s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji.

Enkraten solidarnostni dodatek v višini 50 EUR se bo izplačal za vsakega otroka starega do 18 let.

 

Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za otroka

Za vse upravičence do otroškega dodatka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti enkratni solidarnostni dodatek izplača po uradni dolžnosti. Tem staršem vloge ni potrebno vlagati.

Starši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, pa morajo vložiti vlogo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti . Vlogo za enkraten solidarnostni dodatek je potrebno vložiti do 31. januarja 2021.

Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za otroka

 

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka

Enkratni solidarnostni dodatek bo izplačan do 31. januarja 2021.

 

Obdavčitev enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka

Od enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka se ne plača dohodnina.

 

Upoštevanje enkratnega solidarnostnega dodatka pri drugih pravicah

Enkratni solidarnostni dodatek za otroka se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

 

Višji dodatek za velike družine

Dodatek za velike družine se do konca epidemije poveča za 100 eurov za družino s tremi otroki in za 200 eurov za družino s štirimi ali več otroki.

 

Višji dodatek za nego otroka

V času trajanja epidemije je znesek dodatka za nego otroka višji za 100 eurov.

Višji dodatek upravičencem pripada vsak mesec, ko je razglašena epidemija, tudi če ta traja manj kot celoten mesec. Torej od 18. oktobra 2020 naprej.

Poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 se izvede do 31. januarja 2021.

 

Enkratni solidarnostni dodatek za študente

Enkratni solidarnostni dodatek za študente znaša 150 eurov.

Enkratni solidarnostni dodate bo študentom izplačan do 31. januarja 2021.

Do enkratnega solidarnostnega dodatnega so upravičeni študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

Enkratni solidarnostni dodatek za študente in obdavčen prav tako pa se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

 

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence znaša 500 eurov.

Upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence je eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega od vključno 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije, za katerega je upravičen do pomoči ob rojstvu otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence, se, če je bil otrok rojen do 31.12.2020, izplača najpozneje do 31. marca 2021.

Če je otrok rojen kasneje, se enkratni solidarnostni dodatek za novorojence izplača v treh mesecih po rojstvu otroka.

Ne glede na to, kdaj je otrok rojen, bo izplačilo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, zato posebne vloge ni potrebno vlagati, oddate pa vlogo za pomoč ob rojstvu otroka.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence ni obdavčen, in se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Ostali dodatki po PKP #7

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence

Do enkratnega dodatka za upokojence so upravičeni upokojenci:

 • s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • ki so uživalci pokojnin, ki jih izplačuje ZPIZ in
 • katerih pokojnina znaša 714 eurov ali manj.

Višina enkratnega dodatka za upokojence:

 • višina pokojnine do 510,00 eurov; solidarnostni dodatek znaša 300,00 eurov,
 • višina pokojnin od 510,01 do 612,00 eurov; solidarnostni dodatek znaša 230,00 eurov in
 • višina pokojnine od 612,01 do 714,00 eurov; solidarnostni dodatek znaša 130,00 eurov.

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence se izplača ob izplačilu pokojnine za mesec december 2020 oziroma najpozneje do 15. januarja 2021.

Do enkratnega dodatka za upokojence so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter jih izplačuje ZPIZ.

Prav tako so do solidarnostnega dodatka za upokojence upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V znesku pokojnine za določitev višine enkratnega dodatka za upokojence se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Pri tem se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2020. Znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, ki se po prejšnjem odstavku šteje v znesek pokojnine, se upošteva v višini izplačane pokojnine v januarju 2020.

Uživalcem pokojnine, ki se jim je na dan 1. januarja 2020 pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačevala v sorazmernem delu ali so po podatkih FURS poleg pokojnine prejemali še pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja in stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, se znesek tuje pokojnine upošteva v višini, kot ga je ZPIZ pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2020 za mesec januar 2020.

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence ni obdavčen in se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Uživalcu pokojnine iz osmega odstavka tega člena, ki dokazila o višini pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja v letu 2020 ni posredoval, se solidarnostni dodatek za upokojence ne izplača.

 

Enkratni krizni dodatek za zaposlene

Krizni dodatek za zaposlene znaša 200 eurov in je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Krizni dodatek za zaposlene se izplača zaposlenemu:

 • ki dela in
 • čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače.

Minimalna plača je v decembru 2020 znašala 940,58 EUR. Meja za izplačilo kriznega dodatka za zaposlenega tako znaša 1.881,16 EUR (bruto).

Krizni dodatek izplača delavcu delodajalec, ob plači za mesec december 2020.

Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka.

Pri obračunu za krizni dodatek se šteje, da delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do kriznega dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni do kriznega dodatka.

Delodajalec lahko zahteva povračilo tega dodatka in sicer tako, da preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Izjava se vloži elektronsko preko sistema e-davki najpozneje do 20. marca 2021.

 

Enkratni solidarnostni dodatek za kmete z nizkimi prejemki

Enkratni dodatek se bo izplačal osebam, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.Do tega dodatka so upravičene osebe:

 • s prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • ki niso prejele solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom tega zakona,
 • katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov,

če so na dan 31.12.2020:

 • dopolnile 65 let starosti in
 • so nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Enkratni dodatek znaša 150 eurov.

Izplača se na podlagi vloge (kliknite tu), ki jo je potrebno do 31. januarja 2021 vložiti na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Enkratni solidarnostni dodatek ni obdavčen in se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

 

Izvzetje dodatkov iz izvršbe

Vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače ali plačilo za opravljene storitve, so izvzeti iz izvršbe in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

 • Pravni nasvet po e-Pošti

   Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


  • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

   Preko 500 različnih
dokumentov
   Preko 500 različnih dokumentov
   Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
   Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Popolna varnost vaših podatkov
   Popolna varnost vaših podatkov
   preko 20 let izkušenj
   preko 20 let izkušenj
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov

    

   POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
   Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
   Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
   Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
   Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

   NOVI e-obrazci:

   Sklep o višini regresa
   Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
   Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
   Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
   Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

   STORITVE:


   AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


   ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


   PRIJAVA NA NOVICE:

   Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
   Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

   Brezplačna registracija

   Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

   © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
   Vse pravice pridržane.


   KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


   NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
   Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

   Secured by PayPal


   UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:   Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.