e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznostiinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava11. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti


Opis: S tem dokumentom lahko vsaka fizična oseba (vključno s s.p.-ji ter drugimi zasebniki, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, npr. odvetniki, notarji, izvršitelji...) predlaga osebni stečaj nad svojim premoženjem.

Predlog za osebni stečaj vsebuje tudi del, v katerem dolžnik zaprosi sodišče za odpust obveznosti (oz. dela obveznosti), ki jih v postopku osebnega stečaja ne bo uspel poplačatil.
Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Pri katerem sodišču boste predlog vložili?
Izberete sodišče, ki je pristojno glede na kraj Vašega stalnega prebivališča.

 
 
Vpišite svoje ime in priimek oz. ime vaše firme, oz. ime in priimek oz. firmo dolžnika:
Dolžnik je v tem primeru predalgatelj sam (torej vi).

Primera:
Tomaž Novak
ali
Tomaž Novak s.p.

 
 
Vpišite svoj rojstni datum:
Primer: 12.9.1990

 
 
Vpišite svoj EMŠO (EMŠO dolžnika).
Primer: 120990500414

 
 
Vpišite svojo davčno številko (davčno dolžnika).
Primer: 12345678

 
 
Vpišite svoj naslov (naslov dolžnika):
Primer: Dunajska 123, 1000 Ljubljana

 
 
Sodišču morate sporočiti kontaktne podatke, na katerih ste zanesljivo dosegljivi: elektronski naslov ali telefonsko številko in poštni naslov za vročanje pošiljk, če je ta različen od naslova njegovega stalnega ali začasnega prebivališča.

Ali imate telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi?

 
 
Če imate telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi (če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da"), vpišite svojo telefonsko številko:
Primer: 041 / 444 555

 
 
Ali imate e-naslov na katerem ste dosegljivi?

 
 
Če imate e-naslov na katerem ste dosegljivi (če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da"), vpišite svoj e-naslov:
Primer: novak1122@gmail.com

 
 
Je Vaš poštni naslov za vročanje pošiljk različen od naslova Vašega stalnega ali začasnega prebivališča?

 
 
Če je Vaš poštni naslov za prejemanje pošiljk drugačen od Vašega stalnega oz. začasnega naslova (če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da") vpišite naslov za prejemanje pošiljk:
Primer: Prejemna ulica 1, 1000 Ljubljana

 
 
Iz katerega razloga predlagate osebni stečaj?
Nelikvidnost fizične osebe pomeni:

1. pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik:
če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti,

2. pri dolžniku, ki je potrošnik:
– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali
– če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.


Prezadolženost fizične osebe pa pomeni, da je vrednost njenega premoženja manjša od vsote njenih obveznosti.

 
 
Čim bolj natančno opišite situacijo oz. razlog za lastno insolventnost. Za vsako od terjatev, zaradi katere predlagate osebni stečaj navedite komu ste dolžni, podlago (razlog), datum nastanka terjatve ter njeno višino.
Primer: Moj celoten dolgznaša 20.000 EUR. Banki NLB d.d. dolgujem 15.000,00 EUR na podlagi neodplačanega kredita, oz. kreditne pogodbe sklenjene dne 12.4.2000. Upravljalcu Družba za uprabljanje d.o.o., ki upravlja s stavbo v kateri bivam, dolgujem 515,00 EUR, zaradi neporavnanih računov za upravljanje. Banki NKBM d.d. dolgujem 4.000,00 EUR zaradi neodplačanega limita, na podlagi pogodbe o odobritvi izrednega limita iz dne 14.1.1998.

 
 
Povejte zakaj dolga ne morete poravnati. Pišite v celih stavkih.

 
 
V kolikor ste zaposleni ali prejemate dohodke iz kakršnihkoli drugih naslovov, to tu navedite (npr. "Zaposlen sem v podjetju XY in prejemam mesečno neto plačo v višini1000 EUR").
Navedite svoje tekoče mesečne dohodke in obveznosti, ki jih poravnavate mesečno.
Če ne prejemate nobenih dohodkov, vpišite le:"Nimam nobenih dohodkov".

 
 
Navedite morebitno lastno premoženje večje vrednosti (npr. stanovanje, avto...) ter opišite stroške za njegovo vzdrževanje. Za vsako od stvari navedite njeno vrednost.

 
 
Ali preživljate še ostale osebe, ki ste jih po zakonu dolžni preživljati (otroci, brezposeln partner)?

 
 
Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da" in preživljate še druge osebe, v spodnje polje navedite, katere osebe še preživljate.
Če ste odgovorili z "Ne" in ne preživljate nikogar drugega, pustite to polje prazno.
Primer: sina Petra Novak, hčerko Tejo Novak in zunajzakonsko partnerko Mojco Kranjec

 
 
Če želite opišite morebitne družinske razmere ter ostale okoliščine, ki bi lahko bile ob uvedbi stečaja relevantne. Pišite v celih stavkih.
Npr. smrt v družini, brezposelnost družinskih članov, obveznost preživljanja, zdravstveno stanje, naravne nesreče, deložacija ipd.

 
 
Kako dolgo preizkusno obdobje predlagate? Preizkusno obdobje je obdobje trajanja osebnega stečaja.
Preizkusno obdobje, ne more biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja, ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja.

* Če dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi bilo del stečajne mase, ter ni obetov, da bi jih tekom stečaja pridobil, se lahko na predlog stečajnega upravitelja določi tudi krajša doba od dveh let, a ne krajše od 6 mesecev.

Dolžino preizkusnega obdobja sodišče samo določi glede na okoliščine primera in ne glede na predlog dolžnika ali upnika. Med preizkusno dobo stečajni dolžnik ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso. Poleg tega brez soglasja sodišča ne more najeti kredita ali posojila ali dati poroštva, odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa, se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

Če je zaposlen, mora izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega razmerja, v koikor pa ni zaposlen in je sposoben za delo, pa si mora prizadevati, da najde zaposlitev, ne sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati ter mora stečajnemu upravitelju mesečno poročati o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev.

 
 
Ali ste pri prejšnjem vprašanju izbrali, da predlagate preizkusno obdobje 6 mesecev? Če je temu tako, pri tem vprašanju izberite "DA".
* Preizkusno obdobje (trajanje stečaja) je lahko najmanj 2 in največ 5 let.
V primeru, da dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi šlo v stečajno maso in nima obetov, da bi v času stečaja te prihodke ali premoženje pridobil, pa je preizkusno obdobje lahko tudi krajše - najmanj 6 mesecev.

 
 
V alineah, eno pod drugo navedite priloge, ki jih boste priložili k predlogu. Poročila o stanu premoženja in izjave o morebitnih ovirah za odpust obveznosti, ki sta obvezni prilogi k obrazcu, ni potrebno omenjati, priložite pa ju lahko na tem obrazcu.
Primer:
- dokazilo o ...
- potrdilo o ...

Priporočljivo je, da za vsako od dejstev in trditev, ki se jih navedli v predlogu, priložite dokazilo oz. listino, ki dejstvo izkazuje. V nasprotnem primeru utegne sodišče ta dejstva šteti za nedokazana.

Priložite dokaze o dolgovih in prihodkih. Torej kopije kreditnih pogodb, seznam izvršb, ki se vodijo proti Vam (ta seznam dobite na sodišču, ki vodi izvršbe), kopijo pogodbe o zaposlitvi, kopijo odločb o prejemanju socialne pomoči, nadomestila za brezposelnost, otroškega dodatka,...

Če preživljate še ostale osebe, dokaze za vsakega člana (potrdilo o šolanju za otroke, odločba o prijavi na zavod za zaposlovanje za partnerja, ipd.).

 
 
Vpišite kraj in čas sestave tega predloga.
Primer: Ljubljana, 12. 5. 2011

 
 
 Nazaj
Naprej 

PRIJAVA
Korak 3/5
Predviden čas izpolnjevanja
10 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti - S tem dokumentom lahko vsaka fizična oseba (vključno s s.p.-ji ter drugimi zasebniki, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, npr. odvetniki, notarji, izvršitelji...) predlaga osebni stečaj nad svojim premoženjem.

Predlog za osebni stečaj vsebuje tudi del, v katerem dolžnik zaprosi sodišče za odpust obveznosti (oz. dela obveznosti), ki jih v postopku osebnega stečaja ne bo uspel poplačatil.
Cena:39,89 EUR (399 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: