Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 18. julij 2024 | Prijava |

Splošni pogoji poslovanja družbe INform, pretok znanja d.o.o.

 

Kazalo

1.1 Uporaba splošnih pogojev
1.2 Podatki o ponudniku
1.3 Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank
1.4 Odstop od pogodbe
1.5 Varstvo pravic intelektualne lastnine
1.6 Izključitev odgovornosti za škodo
1.7 Varstvo osebnih in drugih podatkov
1.8 Promocijske kode
1.9 Bonusi
1.10 Pravni nasvet po e-Pošti
1.11 Izdaja računa
1.12 Spletni piškotki
1.13 Končna določba

 

Uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar, ki na spletnem mestu www.informiran.si ali na kateri od njegovih podstrani ali na kakšnem drugem spletnem mestu ali spletni strani, s katerim ali s katero upravlja družba INform d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), po za to predvidenem postopku pridobi kakšno informacijo ali katero od uporabnin, ne glede na to, ali gre za odplačno ali za neodplačno pridobitev (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Ti splošni pogoji ne veljajo za uporabnikovo pridobitev informacije ali uporabnine s spletnega mesta ali s spletne strani, katerega ali katere delovanje zagotavlja ponudnik na podlagi pogodbe ali sporazuma s tretjo osebo.

 

Podatki o ponudniku

Firma: INform, pretok znanja d.o.o.
Sedež: Stegne 27, 1000 Ljubljana
Spletna naslova: https://www.informiran.si; https://www.inform.si
Elektronska pošta: info@informiran.si
Telefon: 01 511 42 60 / 051 204 821
Fax: 0590 91 798

Ponudnik je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 13840200; matična številka 1857070.

Ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV); ID za DDV je SI51464667.

 

Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba:
 • pri brezplačnih uporabninah: ko uporabnik po vpisu vseh potrebnih podatkov v vprašalniku klikne na gumb Naprej;
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s pomočjo plačilnega sistema Moneta:
  • če uporabnik še ni vnesel gesla: ko uporabnik po prejemu gesla to geslo vpiše in klikne na gumb Vhod in na naslednji strani na gumb Nadaljuj, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede;
  • če je uporabnik že vnesel geslo in seja v Moneti še traja:
   • ko uporabnik po obvestilu o uporabnini, njeni ceni in znesku DDV klikne na gumb Naprej, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede;
   • če uporabnik po obvestilu o uporabnini, njeni ceni in znesku DDV ter po kliku na gumb Naprej dobi opozorilo Monete o ceni ter vprašanje, če želi kljub temu nadaljevati z nakupom: ko uporabnik klikne na gumb Naprej, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede.
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s pomočjo plačilnega sistema PayPal: ko Potrdi plačilo s klikom na gumb "Agree and Pay".
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s sredstvi na svojem uporabniškem računu pri ponudniku: ko uporabnik po obvestilu o uporabnini in njeni ceni klikne na gumb Potrdi.

Ponudnik omogoča pošiljanje uporabnine na enega ali več elektronskih naslovov ter shranjevanje uporabnine pri ponudniku brezplačno; stroški tiskanja in shranjevanja uporabnine pri uporabniku pa bremenijo uporabnika. Z njo opraviti določeno dejanje (npr. overitev), je takšno pošiljanje ali oprava dejanja v izključni domeni uporabnika. Ponudnik v nobenem primeru ne opravlja takšnega pošiljanja in ne opravlja nobenih drugih dejanj, ki bi uporabniku pomagale pri doseganju njegovega cilja ali namena.

Ponudnik omogoča uporabniku, da izkoristi stanje, ki ga ima uporabnik naloženega na svojem uporabniškem računu, brez časovne omejitve. Izplačilo oz. vračilo neporabljenega stanja ni mogoče.

Pri storitvah, ki jih ponudnik izdela oz. opravi individualno, po povprejšnjem povpraševanju s strani uporabnika, ki ga uporabnik pošlje po pošti, e-pošti, telefonu, spletnemu klepetu oz. v za ta namen pripravljenemu kontaktnemu spletnemu obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ponudnika, se pogodba sklene, ko ponudnik prejme plačilo predračuna, ki ga punudnik pošlje uporabniku na njegov e-naslov. V kolikor cena takšne storitve uporabniku ni v naprej znana (zaradi narave same storitve), ceno določi ponudnik na podlagi predvidenega obsega dela, ter jo sporoči uporabniku pisno na njegov e-naslov. Tako uporabnika ponudnik seznani s ceno storitve, ter mu na predračunu zagotovi podatke za plačilo storitve.

 

Odstop od pogodbe

Na podlagi 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za izdelke, oz storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen. Morebitne reklamacije bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, po predhodnem obvestilu oz. zahtevi s strani uporabnika.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov INform, pretok znanja d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, oz. na e-naslov: info@informiran.si.

Uporabnik, ki ne prejme storitve lahko ponudnika pozove k dobavi storitve. Če ponudnik kljub pozivu uporabniku storitve ne dobavi brez nepotrebnega odlašanja ali v dodatnem roku, za katerega se izrecno dogovorita z uporabnikom, lahko uporabnik odstopi od pogodbe o dobavi storitve.

Uporabnik lahko takoj odstopi od storitve, če:

 • ponudnik izjavi ali je iz okoliščin očitno, da ponudnik ne bo dobavil storitve;
 • se uporabnik in ponudnik dogovorita ali je iz okoliščin ob sklenitvi pogodbe o dobavi storitve očitno, da je v pogodbi o dobavi storitve dogovorjen čas dobave bistven za uporabnika, ponudnik pa storitve ne dobavi do tega časa ali v tem času.

Uporabnik odstopi od pogodbe z izjavo, s katero obvesti ponudnika, da odstopa od te pogodbe.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Uporabnine so avtorska dela in so namenjene le končni uporabi. Dovoljena je le enkratna uporaba uporabnine, to je uporaba le za namen, za katerega ali v zvezi s katerim je bila pridobljena. Uporabnik lahko glede na namen, za katerega potrebuje določeno uporabnino, izdela in hrani potrebno število njenih kopij v elektronski ali pisni obliki. Če je to nujno potrebno, lahko uporabnik izvede minimalne spremembe ali dopolnitve uporabnine, predvsem kar se tiče oblike ter sloga dokumenta.

Prepovedano je vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje in distribucija ali kakršnakoli drugačna uporaba uporabnin ali njihovih delov v kakršnikoli obliki, na komercialni ali na nekomercialni podlagi. Prav tako je prepovedana njihova predelava in/ali uporaba za drug namen kot za namen, za katerega je bila uporabnina pridobljena. Za ponovno uporabo je potrebna ponovna pridobitev uporabnine od ponudnika.

»INform« ter »informiran.si« sta varovana kot blagovni znamki po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) in kot elektronska podatka za upravljanje pravic po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

 

Izključitev odgovornosti za škodo

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih uporabnin, vendar izrecno poudarja, da so vse uporabnine in druge informacije na portalu uporabniku na voljo takšne, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu ali za uporabnikov namen.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij dosegel želeni cilj ali namen oziroma da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni uspeh.

Ponudnik ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo ponudnikovih uporabnin in informacij. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali nedosegljivosti spletnega mesta www.informiran.si ali katere od njegovih podstrani.

Uporabnik je seznanjen z nevarnostmi, ki jih zanj (poleg dejstva, da gre za kršitev avtorske pravice ponudnika) predstavlja predelava (spreminjanje, dopolnjevanje itd.) uporabnin izven ponudnikovega portala.

Ponudnik ne odgovarja za delovanje plačilnega sistema Moneta katerega ponudnik in izvajalec je družba Telekom Slovenije d.d. in sistema PayPal, katerega ponudnik je PayPal Pte. Ltd. kakor tudi ne za morebitno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale zaradi uporabe ali v zvezi z uporabo tega plačilnega sistema.

Ponudnik ne odgovarja niti za delovanje povezav na spletne steni drugih ponudnikov niti za vsebino teh spletnih strani. Prav tako ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi obiska oziroma uporabe teh strani.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Varstvo osebnih in drugih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov - Ponudnik:

INFORM, pretok znanja d.o.o.
Sedež podjetja: Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
DŠ: SI 51464667
MŠ: 1857070000

Kontakti za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:
tel.: +386 1 511 42 60,
e-pošta: info@informiran.si

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Upravljavec zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Vaši podatki, ki jih vnesete v spletne e-obrazece za izdelavo dokumentov in dokumenti izdelani preko e-obrazecev, ki jih v elektronski obliki shranite pri nas, so shranjeni na strežniku, zaščitenim z geslom in omejenim fizičnim dostopom. Podatki, ki jih vnesete v spletni e-obrazec, z namenom izdelave dokumenta, so namenjeni le izdelavi dokumenta in se z vpisom v bazo pri nas zašifrirajo in so dostopni le vam. Do njih nimamo dostopa niti mi, niti katera tretja stranka.

Osebne podatke, ki jih vpišete ob registraciji na portal hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika z uporabnikom, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto, komunikacije z uporabnikom in izvajanje storitev hranimo
(* - podatek ob registraciji ni zahtevan in se hrani le, če ga uporabnik ob registraciji navede):

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek.

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov pri nas:

 • Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli prekličete (kar storite s pisno zahtevo ali s spremembo nastavitev v uporabniškem profilu) ali zahtevate, da vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo, tako da v celoti izbrišemo vaš profil pri na našem portalu. Pri tem se zavedate, da se z profilom izbrišejo vsi morebitni shranjeni dokumenti, morebitni izpolnjeni e-obrazeci v vašem uporabniškem arhivu in tudi morebitno stanje dobroimetja na vašem uporabniškem računu. Poleg zahteve o popolnem izbrsu lahko kadarkoli zahtevate, da podatke dopolnimo ali spremenimo. Podatke lahko spremenite tudi sami kadarkoli v svojem uporabniškem profilu (uporabniški profil), ter umaknete soglasje za prejemanje e-sporočil.

V kolikor bi prenehal zgoraj opisani namen, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 

Promocijske kode

Ponudnik lahko uporabnikom preko kanalov obveščanja in/ali svojih partnerjev ponudi različne promocijske kode, ki prinašajo različne ugodnosti pri nakupu. V kolikor ni navedeno drugače, je vsaka promocijska koda časovno omejena in velja pod pogoji in za ponudnikove storitve, ki jih določi ponudnik.

V vsakem nakupu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo. Veljavno promocijsko kodo uporabnik izkoristi z vpisom v za to namenjeno polje na spletni strani ponudnika, ter (v kolikor je to potrebno) z aktivacijo promocijske kode.

Promocijsko kodo lahko ponudnik kadarkoli umakne, prekliče ali spremeni pogoje njene uporabe.

Promocijska koda, ki uporabniku ponuja nižjo ceno, se obračuna od neto cene izdelka.

Pri obračunu promocijske kode oz. popusta, ki ga uporabnik koristi ob plačilu z dobroimetjem - točkami, ki jih ima uporabnik naložene na svojem uporabniškem računu, se popust obračuna od točk dobroimetja in sicer ob zaključku nakupa storitve. Pri tem obračunu se vrednost točk dobroimetja zaokroži na celo vrednost, pri čemer se vsaj 0,5 točke zaokroži navzgor.

Promocijska koda se uporabniku obračuna zaključku nakupa. V kolikor uporabnik promocijsko kodo vnese in aktivira, a ne zaključi nakupa storitve, se popust ne obračuna. Uporabnik mora za koriščenje ugodnosti promocijske kode zaključiti nakup storitve v času veljavnosti promocijske kode.

 

Bonusi

Ponudnik lahko uporabnikom ob izbranih dokumentih, ob katerih je to izrecno navedeno, ponudi dodatne bonuse, kot so denimo dodatne storitve, ugodnosti, popusti ali brezplačen dostop do določenih dokumentov.

Bonus je uporabniku na voljo le v opisanih in navedenih okvirih in le v kolikor in dokler je to izrecno navedeno ob samem e-obrazecu.

Dostop do bonusa uporabnik pridobi, ko dobi dostop dokumenta, ob katerem pridobi bonus. Torej po opravljenem nakupu, pri plačlnihih oz. opravljeni prijavi pri brezplačnih dokumentih.

Način dostopanja do pridobljenega bonusa, kot je denimo povezava do e-obrazca za brezplačno izdelavo dokumenta, koda za popust ali druga dodana vrednost, je uporabniku dostopna ob izdelanem dokumentu, na spletni strani ponudnika: "Končni dokument", pod okvirčkom "Končni dokument". Da je uporabnik upravičen do bonusa, ga mora izkoristiti na način, ki je opisan ob pridobitvi. V primeru, da je bonus koda za popust, jo mora uporabiti na opisan način in skladno s splošnimi pogoji pod točko 1.8 Promocijske kode. V primeru, da je bonus brezplačen dostop, ali dostop po znižani ceni, do konkretnega dokumenta oz. e-obrazca, mora klikniti na konkretno povezavo, ki je navedena ob dostopu do bonusa opisanem v tem odstavku.

Ponudnik si pridržuje pravico, da posamezni bonus kadarkoli in brez razloga umakne.

 

Pravni nasvet po e-pošti

Ta del splošnih pogojev velja za ponudnikovo (Inform, pretok znanja, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana) storitev Pravni nasvet po e-Pošti, ki je uporabniku dostopna na povezavi: /portal.aspx?content=pravni-nasvet-po-e-posti&showMenu=1&showRightFrame=1 (v nadaljevanju PNeP).

Uporabnik ali uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) s klikom na gumb "Pošlji vprašanje >>>" pod obrazcem, s katerim pošlje vprašanje za nasvet, sprejme te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.

Storitev (PNeP): Plačljivi pravni nasvet, ki se izdela glede na vprašanje in glede na njegov opis okoliščin in ga uporabnik prejme na svoj e-naslov.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik na portalu pošlje podatke preko za to namenjenih kontaktnih obrazcev.

Cena storitve Pravnega nasveta po e-Pošti je navdena na spletni podstrani skupaj z opisom storitve. Navedena cena vsebuje 22% DDV. Cena vsebuje izdelan nasvet glede na vprašanje in informacije, ki jih posreduje uporabnik. Dodatni odgovori, ki jih uporabnik zahteva po prejeti storitvi, na podlagi novih informacij, se zarčunajo dodatno, skladno s predhodnim dogovorom med ponudnikom in uporabnikom.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da lahko ponudnik v primeru, da vprašanje uporabnika ni jasno postavljeno, da je preobsežno, prezahtevno, ali kakorkoli drugače neprimerno, po svoji presoji zavrne, ter nanj ne odgovori, brez da bi moral za to navesti razlog. V tem primeru ponudnik storitve uporabniku ne zaračuna, v primeru, da je bila storitev že plačana, pa mu plačilo vrne v roku (2) dveh delovnih dneh.

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev opravil najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od prejema plačila predračuna. Pri tem se prvi dan roka šteje naslednji delovni dan po prejemu plačila, rok pa se izteče 2. delovni dan ob polnoči.

V primeru, da ponudnik oceni, da uporabnikovo vprašanje presega okvire storitve oz. je preveč kompleksno, da bi uporabniku lahko ponudil kvaliteten odgovor, lahko enostransko odstopi od pogodbe (ne opravi storitve), pri čemer mora v roku (2) dveh delovnih dneh uporabniku vrniti morebitno predplačilo.

Pnudnik lahko od uporabnika zahteva dodatne informacije in pojasnila, ter tudi podaljša (2) dvo dnevni rok za odgovor, pri čemer mora za to dobiti predhodno soglasje uporabnika.

Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik.

Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve.

Informacije o ponudniku:

Inform, pretok znanja d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana
E-naslov: info@informiran.si
Matična številka: 1857070000
Davčna številka: SI51464667

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe: 1. Pošiljanje podatkov preko kontaktnega obrazca
2. Prejem e-pošte s predračunom
3. Plačilo predračuna.

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov, plačilo) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.

Uporabnik, ki iz kakršnegakoli razloga ni zadovoljen z nasvetom, ki ga je prejel v okviru storitve, lahko od ponudnika v roku dveh (3) dneh po prejetju nasveta na svoj e-naslov, zahteva, da mu vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za pridobitev nasveta.

Namesto vračila storitve se lahko stranki dogovorita, da ponudnik dopolni nasvet in ponudi dodatna pojasnila glede originalnega vprašanja, ki ga je posredoval uporabnik v prvotnem vprašanju. V primeru sklenitve takšnega dogovora, uporabnik ni upravičen do vračila plačila oz. odstopa po prejšnjem odstavku.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Izdaja računa

Uporabnik se strinja, da ponudnik izda račun v elektronski obliki in mu ga posreduje na njegov e-naslov.

Ponudnik izda račun v fizični obliki in mu ga posreduje na njegov fizični naslov, na zahtevo uporabnika ali v kolikor ne poseduje podatkov o uporabnikovem elektronskem naslovu.

 

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto www.informiran.si, s katerim upravlja Inform d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, uporablja piškotke.

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (računalnik, telefon ipd.), s pomočjo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. ločevanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natančni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotka, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Ime piškotka Domena Trajanje Opis
ASP.NET_SessionId informiran.si do zaključka seje Piškotek seje platforme za splošno uporabo, ki ga uporabljajo spletna mesta, napisana s tehnologijami, ki temeljijo na Miscrosoft .NET. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimizirane uporabniške seje s strani strežnika. Ta piškotek omogoča trajanje spletne seje. Omogoča povezavo med našo spletno stranjo in Vašim računalnikom in je ključen za uporabo naših storitev, saj omogoča uporabo e-obrazcev.
AWSALBCORS widget-mediator.zopim.com 7 dni Piškotek se uporablja za delovanje spletnega klepeta. Za nadaljnjo podporo lepljivosti s primeri uporabe CORS po posodobitvi Chromiuma ustvarjamo dodatne piškotke lepljivosti za vsako od teh funkcij lepljivosti na podlagi trajanja, imenovanih AWSALBCORS (ALB).
li_gc .linkedin.com 6 mesecev Uporablja se za shranjevanje soglasja gostov za uporabo piškotkov za nebistvene namene.
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com 1 mesec Uporablja se za shranjevanje informacij o času, ko je bila izvedena sinhronizacija s piškotkom lms_analytics za uporabnike v določenih državah.
_ga_L49WWP3DB7 .informiran.si 1 leto 1 mesec Google Analytics uporablja ta piškotek za ohranjanje stanja seje.
_gat .informiran.si 1 minuta To ime piškotka je povezano s storitvijo Google Universal Analytics, glede na dokumentacijo pa se uporablja za omejevanje stopnje zahteve - omejevanje zbiranja podatkov na spletnih mestih z velikim prometom.
_gid .informiran.si 1 dan Ta piškotek nastavi Google Analytics. Shranjuje in posodablja edinstveno vrednost za vsako obiskano stran ter se uporablja za štetje in sledenje ogledov strani.
_ga .informiran.si 1 leto 1 mesec To ime piškotka je povezano s storitvijo Google Universal Analytics, ki je pomembna posodobitev Googlove pogostejše analitične storitve. Ta piškotek se uporablja za razlikovanje edinstvenih uporabnikov z dodelitvijo naključno ustvarjene številke kot identifikatorja odjemalca. Vključena je v vsako zahtevo za stran na spletnem mestu in se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah in oglaševalskih akcijah za poročila o analitiki spletnih mest.
test_cookie .doubleclick.net 15 minut Ta piškotek nastavi DoubleClick (ki je v lasti Googla), da ugotovi, ali brskalnik obiskovalca spletnega mesta podpira piškotke.
bscookie .www.linkedin.com 1 leto Uporablja ga storitev socialnega mreženja LinkedIn za sledenje uporabi vgrajenih storitev.
_gcl_au .informiran.si 3 mesece Uporablja ga Google AdSense za eksperimentiranje z učinkovitostjo oglaševanja na spletnih mestih, ki uporabljajo njihove storitve
lidc .linkedin.com 1 dan To je piškotek Microsoft MSN 1st party, ki zagotavlja pravilno delovanje tega spletnega mesta.
IDE .doubleclick.net 1 leto Ta piškotek nastavi Doubleclick in izvaja informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in o vseh oglasih, ki jih je končni uporabnik morda videl pred obiskom navedenega spletnega mesta.
_fbp .informiran.si 3 mesece Meta ga uporablja za zagotavljanje vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe tretjih oglaševalcev v realnem času.
bcookie .linkedin.com 1 leto To je piškotek Microsoft MSN 1st party za deljenje vsebine spletnega mesta prek družabnih omrežij.
UserMatchHistory .linkedin.com 1 mesec Ta piškotek se uporablja za sledenje obiskovalcem, tako da se lahko na podlagi želja obiskovalca prikažejo ustreznejši oglasi.
__zlcmid .informiran.si 1 leto Pripomoček za klepet v živo nastavi piškotke za shranjevanje ID-ja klepeta Zopim Live, ki se uporablja za identifikacijo naprave med obiski.
inform .informiran.si do konca seje Ta piškotek omogoča delovanje ostalih funkcij, ki jih portal prilagodi uporabniku, denimo zapis datuma in ure, poleg tega omogoča tudi delovanje našega partnerkega (affiliate) programa, saj omogoča povsem anonimno beleženje napotitvenega naslova, s katerega je bil uporabnik nopoten na portal.
li_sugr .linkedin.com 3 mesece Uporablja se za verjetnostno ujemanje identitete uporabnika zunaj določenih držav.
cookiesDirective informiran.si 1 leto Ta piškotek omogoča upravljanje z dovoljenji, ki jih uporabniki dajete glede uporabe piškotkov na portalu.
informUserKey informiran.si do konca seje Ta piškotek za omogočanje določenih funkcionalnosti uporabniku..
BasicSettings informiran.si 1 leto Ta piškotek omogoča prilagoditev kulturnih nastavitev spletnega portala Vaši uporabi, torej jezik v katerem se Vam portal prikaže. V Vašem primeru je to slovenščina.
ln_or informiran.si 15 minut Uporablja se za ugotavljanje, ali je analitiko Oribi mogoče izvesti na določeni domeni.
cookieCheck www.informiran.si do konca seje Ta piškotek preveri ali uporabnik že uporablja naše piškotke.

Če ste se že strinjali z uporabo piškotkov na portalu Informiran.si
in ste si vmes premislili, kliknite tu:
Izbriši piškotke na Informiran.si

 

Končna določba

Ti splošni pogoji veljajo od 13.6.2013 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave oziroma opozorila.

Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.