Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
29. september 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Osebni stečaj
Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju

Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Kaj je osebni stečaj in komu je namenjen? Kako ga začeti? Katero premoženje spada v stečajno maso? Kakšni so stroški osebnega stečaja, kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov dolžniku in kaj sam stečaj pomeni tako za dolžnika kot tudi upnike?

To so samo nekatera vprašanja, na katera odgovarja naslednji članek...

 

Kaj je osebni stečaj?

Osebni stečaj je postopek v katerem fizična oseba zaradi previsokih dolgov, le-te poskuša poplačati s svojim premoženjem, ter za del dolgov pa celo doseže njihov odpust.

Cilj tega postopka je, da se ta oseba postavi na noge in poskusi zaživeti brez dolgov.

 

Komu je osebni stečaj namenjen?

Osebni stečaj je namenjen fizičnim osebam. Prav tako je namenjen samostojnim podjetnikom (s.p.-jem).

 

Kdaj oseba lahko predlaga osebni stečaj?

Oseba lahko predlaga osebni stečaj, če je bodisi prezadolžena, bodisi nelikvidna.

Prezadolženost: vrednost premoženja osebe je manjša od vsote njenih obveznosti.

Nelikvidnost:

1. pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik:
Zasebnik več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.

2. pri dolžniku, ki je potrošnik:
– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali
– če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

 

Kako oseba predlaga osebni stečaj?

Dolžnik lahko začne postopek osebnega stečaja tako, da na pristojno okrožno sodišče vloži predlog za začetek osebnega stečaja, ter Poročilo o stanju premoženja in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti. To izjavo je potrebno predhodno tudi overiti pri notarju ali na upravni enoti. Pri slednjem mora predložiti stanje celotnega premoženja, vendar ločeno osebno premoženje in tisto iz poslovnih knjig. Predložiti mora podatke o vseh TRR ter o vseh svojih prejemkih (plače, pokojnine ipd.).

Oba dokumenta lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazcev:
- Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
- Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
  Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti
Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznostiRazmišljate o osebnem stečaju in potrebujete več informacij?
Pokličite: 051 / 204 - 821


 

Kakšni so stroški za začetek osebnega stečaja?

Od uveljavitve novela zakona ZFPPIPP-F, dolžniku, ki predlaga osebni stečaj, ni potrebno plačati predujma, za začetek osebnega stečaja.

Prav tako je dolžnik, ki sam predlaga osebni stečaj, na podlagi Zakona o sodnih taksah (tarifna št. 5.1), oproščen plačila sodne takse za začetek stečaja.

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 

Kaj osebni stečaj pomeni za dolžnika?

Dolžnika v osebnem stečaju zastopa stečajni upravitelj.

Dolžnik, ki je v osebnem stečaju tako ne more:

 • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso,
 • samostojni podjetnik oz. zasebnik ne more opravljati svoje dejavnosti, saj mu status preneha,
 • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva,
 • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa,
 • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

 

Se izvršbe z začetkom osebnega stečaja ustavijo?

Da. Večina izvršb se z začetkom osebnega stečaja ustavi.

Če dolžnik prejme sklep o izvršbi za terjatev, ki je nastala pred začetkom osebnega stečaja, lahko zoper takšen sklep poda ugovor.

e-obrazec e-obrazec: Ugovor zoper sklep o izvršbi zaradi začetka osebnega stečaja dolžnika

 

Dolgovi, ki jih upniki prijavijo v stečajno maso, pa se poskušajo v enakovrednih deležih poplačati v stečajnem postopku, iz stečajne mase dolžnika.

e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju

Izjema so izvršbe zaradi zakonite preživnine.

Za njih ZFPPIPP v 2. odstavku 390. člena izrecno določa, da začetek osebnega stečaja na te postopke ne vpliva.

Osebni stečaj tako ne ustavi izvršbe zaradi izterjave zakonite preživnine začete pred začetkom osebnega stečaja, poleg tega pa tudi dovoljuje upniku, da proti stečajnemu dolžniku vloži izvršbo, tudi ko je dolžnik že v osebnem stečaju.

Isto velja tudi za naslednje terjatve:

 1. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
 2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
 3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
 5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
 6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
 7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
 8. terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite.
 9. nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

Ter tudi za terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Izvršbe se lahko vodijo tudi na podlagi:

 1. pravnomočnih sklepov:
  • ki jih izda v postopku zaradi insolventnosti sodišče, ki vodi ta postopek, in
  • za katere ta zakon določa, da so izvršilni naslov,
 2. pravnomočne sodne odločbe ali odločbe drugega državnega organa, izdane v postopku iz oddelka 5.6 ZFPPIPP, v delu, v katerem je bila insolventnemu dolžniku s to odločbo naložena povrnitev stroškov postopka,
 3. sodne odločbe, izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka, ali izvršilni naslovi, izdani v upravnem postopku, na podlagi katerih mora dolžnik poravnati obveznost, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka,
 4. odločbe, s katero je insolventnemu dolžniku naloženo plačilo takse za dejanja, opravljena v tem postopku po začetku postopka zaradi insolventnosti.

 

Kaj spada v stečajno maso?

V stečajno maso spadajo premoženje stečajnega dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčenjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika.

V stečajno maso tako spadajo vse nepremičnine, premičnine in premoženje dolžnika na dan ko se je stečajni postopek začel.

V stečajno maso spada tudi premoženje, ki ga dolžnik pridobi med stečajnim postopkom.

Prav tako sem spada njegova plača in drugi prejemki, razen v obsegu, ki je po Zakonu o izvršbi in zavarovanju izvzet iz izvršbe, torej do višine zneska minimalne plače.

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za izločitev povračil stroškov v zvezi z delom in regresa iz stečajne mase

Iz stečajne mase so tako izvzeti preživnina, denarna socialna pomoč, štipendije, ter drugi prihodki določeni v 101. členu ZIZ.

Če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu dodatno ostane še znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči.

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za dvig prejemka, ki je izvzet iz stečajne mase

  Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za izločitev povračil stroškov v zvezi z delom in regresa iz stečajne mase
Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za izločitev povračil stroškov v zvezi z delom in regresa iz stečajne mase


Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za dvig prejemka, ki je izvzet iz stečajne mase
Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za dvig prejemka, ki je izvzet iz stečajne mase
Več o tem:

 

Kaj če ni dovolj stečajne mase za poplačilo vseh dolgov?

Če je dolžnikovo premoženje premajhno za poplačilo vseh dolgov, dolžnik ni prost teh obveznosti. Upniki lahko te obveznosti uveljavljajo tudi po koncu stečajnega postopka.

Zato mora upnik, ki v stečajnem postopku ne odplača obveznosti, na sodišče, ki vodi postopek, pred zaključkom osebnega stečaja vložiti prošnjo za odpust obveznosti.

Zelo priporočljivo je, da dolžnik za odpust obveznosti zaprosi že v predlogu za začetek osebnega stečaja.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

Lahko pa dolžnik zaprosi za odpust obveznosti kadarkoli do zaključka postopka.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Če sodišče odpust odobri, je dolžnik prost tudi obveznosti, ki jih v osebnem stečaju ni uspel poplačati.

V ko stečajne mase ni in ni obetov, da bi jo dolžnik v času osebnega stečaja pridobil, lahko na predlog upravitelja sodišče določi preizkusno obdobje, ki je krajše od dveh let, vendar ne krajše od šest mesecev od začetka postopka odpusta obveznosti.

 

Katere obveznosti se odpustijo?

Če sodišče odobri odpust obveznosti, se odpustijo obveznosti, oz. dolgovi dolžnika, ki so nastali do začetka osebnega stečaja, ne glede na to, ali so upniki svoje terjatve prijavili v stečajno maso, ali ne.

Če dolžnik prejme sklep o izvršbi za terjatev, ki je nastala pred začetkom osebnega stečaja, lahko zoper takšen sklep poda ugovor.

e-obrazec e-obrazec: Ugovor zoper sklep o izvršbi zaradi začetka osebnega stečaja dolžnika

 

Izjema so terjatve, ki se v osebnem stečaju ne odpustijo, (terjatve iz 21., 390. in 408. člena ZFPPIPP).

 

Terjatve, ki se v osebnem stečaju ne odpustijo:

 • neplačana zakonita preživnina,
 • odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti,
 • odškodnina za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal,
 • prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP:
  1. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
  2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
  3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
  4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
  5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z zgornjimi izplačili,
  6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
  7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto;
  8. krediti, dani na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite;
  9. nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka,
 • denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 • v pogojni obsodbi določen pogoj vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 • globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
 • odvzem premoženja nezakonitega izvora,
 • povrnitev škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

Te terjatve se v osebnem stečaju ne odpustijo.

 

Morajo upniki prijaviti svoje terjatve?

Da. Upniki, ki jim dolžnik, zoper katerega se je začel osebni stečaj, morajo svoje terjatve prijaviti v 3. mesecih po začetku postopka.

e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju

Vendar pa lahko upniki prijavijo terjatev tudi po tem 3. mesečnem roku, pri čemer mora stečajni upravitelj terjatev priznati do izdelave načrta razdelitve.

Stečajni postopek lahko upniki spremljajo tudi na spletni strani AJPES-a.

Seznam osebnih stečajev najdete tu: Seznam osebnih stečajev, poiščete pa jih lahko tudi med e-objavami, kjer lahko poiščete konkretno osebo v osebnem stečaju.

 

Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Vsak upnik v osebnem stečaju, lahko zoper odpust obveznosti na sodišče vloži ugovor in tako ugovarja, da bi se dolžniku dolgovi odpustili.

Ugovor lahko vloži, če:

Če je razlog za ugovor razlog iz 1. točke prvega odstavka ali iz drugega odstavka 403. ZFPPIPP, ga mora upnik vložiti v šestih mesecih po objavi oklica o začetku postopka za odpust obveznosti.

Če je razlog za ugovor razlog iz 2. točke prvega odstavka 403. člena ZFPPIPP, je potrebno ugovor vložiti do poteka preizkusnega obdobja.

Upnik lahko z ugovorom uveljavlja tudi, da je preizkusno obdobje prekratko. V tem primeru je rok za ugovor 6 mesecev po objavi oklica o začetku postopka za odpust obveznosti.

e-obrazec e-obrazec: Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

  Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju
Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju
Več o tem:

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti:

Stečaj in prisilna poravnava:

Članki:

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Sklep o izvajanju meritve telesne temperatura zaposlenim
Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo
Vloga za izredni dopust zaradi osebnih okoliščin (smrti sorodnika, spremstvo prvošolčka, itd.)
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: