Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
23. oktober 2021 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Epidemija COVID-19
Nadomestilo plače v karanteni

Epidemija COVID-19

Delavcu, ki mu je v karanteni, pripada nadomestilo plače.

V nadaljevanju bomo preverili, kakšno nadomestilo pripada zaposlenemu, ki mu je v karanteni in kako delodajalec uveljavlja povračilo.

 

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

Glede na določila Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je lahko delavec po novem odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik a le:

 • do tri zaporedne delovne dni v kosu in
 • največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Delavec o vsakokratni kratkotrajni odsotnost zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

Ukrep velja do 31. decembra 2021.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni

  Obvestilo o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni
Obvestilo o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni

V kolikor izbrani osebni zdravnik po poteku treh dni bolniško odsotnost podaljša, se šteje, da delavec pravice do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoristil.

Se pa šteje, da je bila pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni izkoriščena tudi, kadar je koriščena manj kot tri zaporedne delovne dni.

Delavec je upravičen do nadomestila za čas začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, ki ga izplača delodajalec, ta pa ga dobi povrnjenega s strani ZZZS v 60 dneh po predložitvi zahteve za povračilo nadomestila.

Delodajalec mora vložiti zahtevo za povračilo nadomestila v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje v treh mesecih po preteku odsotnosti.

 

Nadomestilo plače za starše

Do 80% nadomestila plače je upravičen eden od staršev, ali oseba, ki neguje in varuj otroka, na podlagi izvršljivega naslova in ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu.

Varstvo velja za:

 • otroke do vključno 5. razreda osnovne šole,
 • otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Delavec mora delodajalca, najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga, o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

e-obrazec e-obrazec: Izjava (obvestilo) delavca o zadržanosti od dela zaradi višje sile

  Izjava (obvestilo) delavca o zadržanosti od dela zaradi višje sile
Izjava (obvestilo) delavca o zadržanosti od dela zaradi višje sile

) Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, prejema nadomestilo plače za obdobje, za katero je bil otrok v karanteni na domu oziroma dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost.

Pojasnilo MDDSZ - Pogosta vprašanja in odgovori in podrobnejša pojasnila glede varovanja otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke in v času izvajanja pouka na daljavo

 

Višina nadomestila plače v karanteni

Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na zelenem ali rumenem seznamu, in je ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno, in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila 80% osnove.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

  Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

Osnova predstavlja povprečno mesečno plačo za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Do enakega nadomestila je upravičen delavec, ki je bil napoten v karanteno zaradi stika z okuženo osebo, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca.

Če je bil delavec napoten v karanteno zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Nadomestilo polne plače pripada tudi javnemu uslužbencu, ki je v karanteni zaradi izvajanja nalog delodajalca v tujini ali mu je bil napoten v karanteno zaradi napotitve ali premestitve javnega uslužbenca na delo v tujino.

Delavec, ki je v karanteni na domu, mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o razlogih, za karanteno na domu.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o odsotnosti zaradi karantene

Več o tem:

 

Kdaj delavec ni upravičen do nadomestila?

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ni upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v primeru odhoda zaradi naslednjih osebnih okoliščin:

 • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj),
 • rojstva otroka,
 • vabila na sodišče.

Delavec je v tem primeru upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.

e-obrazec e-obrazec: Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu

  Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu
Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu

Razlog za odreditev karantene mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena, in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena karantena. Prav tako mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu.

 

Nadomestilo za bolniško odsotne, invalide, starše

Če je delavec ob karanteni upravičen do odsotnosti z dela ali med karanteno pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ali druge upravičene odsotnosti, ter do ustreznega nadomestila plače ali plačila prispevkov, mu nadomestilo zaradi karantene ne pripada.

Če je delavec ob karanteni ali med trajanjem karantene uveljavil oziroma je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu, se nadomestilo plače iz prejšnjega člena v tem času izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa zadrži pravico do prejemkov oziroma plačila prispevkov iz socialnih zavarovanj po navedenih predpisih, kot da bi delal.

 

Obdobje prejemanja nadomestila

Če je delavec napoten v karanteno na domu, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bil v karanteni na domu.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, prejema nadomestilo plače za obdobje, za katero je bil otrok v karanteni na domu oziroma dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost.

 

Povračilo nadomestila

Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva ne morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne v celoti.

Delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila z vlogo, ki jo odda na portalu ZaDelodajalce.si.

Rok vlogo je 30 dni od pričetka odsotnosti delavca zaradi karantene.

Priložiti mora odločbo o odreditvi karantene in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu, v primeru odreditve karantene iz petega odstavka 15. člena tega zakona pa tudi izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin.

Na podlagi odločbe o priznanju pravice do povračila izplačanih nadomestil plače, sklene Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z delodajalcem pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače.

Delodajalec mora v obdobju prejemanja povračila delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja. Če tega ne stori, mora prejeta sredstva v celoti vrniti.

Upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva, ne morejo opravljati dela, traja najdlje do 31. decembra 2020, kar pa se lahko podaljša za do 6 mesecev.

Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu

 

Nadomestilo za samozaposlene

Upravičenec do nadomestila, ki zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:

 • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
 • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje:

 • otroke do vključno 5. razreda osnovne šole,
 • otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
 • otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Do nadomestila za izgubljeni dohodek je upravičenec upravičen če:

 • če je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ali
 • zaradi stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Možnost izplačila nadomestila za samozaposlene velja do 31. decembra 2020, pri čemer je možno, da bo vlada ukrep podaljšala za obdobje šestih mesecev.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako karanteno na domu ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Najvišje možno izplačilo znaša 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.

Upravičenec vlogo za nadomestilo vloži preko sistema e-davki.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

 

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 17 let izkušenj
Preko 17 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT
Sklep o imenovanju odgovorne osebe za preverjanje pogoja PCT
Obvestilo o izpolnjevanju PCT pogoja
Opozorilo zaradi neplačevanja samotestiranja
Evidenčni list samotestiranja

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2021.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.