Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sreda, 17. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Osebni stečaj
Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Novela ZFPPIPP-G, ki velja od 26.04.2016, je prinesla precej sprememb na področju insolvenčnih postopkov, zlasti pa na področju osebnih stečajev.

Po novem se zaostrujejo pogoji za odpust obveznosti dolžniku, podaljšuje dobo izpodbojnosti pravnih poslov, hkrati pa za določene dolžnike dopušča možnost skrajanega postopka na samo 6 mesecev.

V naslednjem članku bomo pregledali glavne spremembe, ki jih je na področju osebnih stečajev prinesel nov zakon.

 

Dolžnik mora bolj aktivno sodelovati v postopku

Dolžnik v osebnem stečaju je moral že sedaj stečajnemu upravitelju oz. sodišču sporočati spremembe in pojasnila glede svojega premoženja, prihodkov in transakcijskih računov.

Po novem zakon izrecno navaja, da je dolžnik dolžan sodelovati s sodiščem in upraviteljem, ter se odzivati na sodna pisanja in pozive upravitelja.

Dolžnik v osebnem stečaju mora sodišču in upravitelju sporočiti tudi kontaktne podatke (e-naslov, telefonsko številko in poštni naslov), na katerih je zanesljivo dosegljiv.

Spremembo teh kontaktnih podatkov, mora dolžnik tudi javiti stečajnemu upravitelju.

Prav tako, mora upravitelju ali sodišču podati vsa pojasnila in dokumente o svojem premoženju in poslih, ki jih je izvedel v zadnjih petih (prej treh) letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja

  Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

 

Za poročilo o stanju premoženja, ni več potrebna notarska overitev

Poročilo o stanju svojega premoženja, ki ga mora predložiti dolžnik, mora biti po novem le še overjeno.

To pomeni, da lahko dolžnik poročilo o stanju premoženja overi bodisi pri notarju, bodisi na upravni enoti.

Ker so se spremenile ovire za odpust obveznosti, se spreminja tudi vsebina izjave, ki jo mora dolžnik podati predlogu za odpust obveznosti.

  Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti
Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 

Omejitev prejemkov dolžnika, ki niso del stečajne mase

Pred spremembo zakona, so bili do zneska minimalne plače omejeni le prejemki na podlagi plače, nadomestila plače, odškodnine zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, zaradi začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih.

Po novem se za to omejitev v celoti uporablja 102. člen ZIZ. Torej ta omejitev velja za vse dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter za odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti.

 

Daljše obdobje izpodbojnosti

Obdobje izpodbojnosti, ko lahko stečajni upravitelj izpodbija pravna dejanja, ki jih je izvedel stečajni dolžnik, se dviga iz treh na pet let, pred začetkom osebnega stečaja.

Poleg tega se izpodbojnost širi tudi na posle, ki jih je dolžnik sklenil z pravnimi osebami, v katerih je bil on ali povezana oseba v času posla zastopnik, vsaj 25% družbenik, ali za posle, ki so bili sklenjeni z povezano družbo te pravne osebe.

 

Zaostreni pogoji za odpust obveznosti

Zakon po novem natančneje definira namen odpusta obveznosti.

To je, da se poštenemu in vestnemu dolžniku omogoči odpust obveznosti, ki jih ni zmožen poplačati s svojim premoženjem.

Po novem odpust obveznosti ni dovoljen:

 1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznjivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka pravnomočnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do takrat izpolnijo pogoji za izbris na podlagi rehabilitacije;
 2. če še ni poteklo 10 let od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu dolga, ali od zadnje zavrnitve odpusta zaradi kršitev obveznosti dolžnika, ali od razveljavitve zadnjega odpusta obveznosti;
 3. če iz ravnanj dolžnika v zadnjih 5. letih pred stečajem, ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da ne gre za poštenega in vestnega dolžnika;

Prav tako velja, da gre za zlorabo pravice odpusta obveznosti če:

 • je dolžnik v petih letih pred stečajem podal nepravilne ali nepopolne podatke davčnemu organi, zaradi česar mu je davčni organ dodatno (ali naknadno) odmeril vsaj 4.000 EUR davka;
 • je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred stečajem z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4.000 EUR;
 • če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo,
  Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja
Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja
 • če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki je bilo izpodbojno in ga je stečajni upravitelj izpodbijal;
 • če lahko stečajni dolžnik glede na svoj premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

 

Novosti pri dolžini preizkusnega obdobja

Po novem sodišče pri določanju dolžine preizkusnega obdobja upošteva tudi mnenje stečajnega upravitelja.

Prav tako lahko sodišče na predlog upravitelja določi preizkusno obdobje, ki je krajše od dveh let, vendar ne krajše od šest mesecev od začetka postopka odpusta obveznosti.

To lahko stori če:

 1. če stečajni dolžnik nima prejemkov, ki bi ob upoštevanju izločitev ali omejitev spadali v stečajno maso, ali če je znesek teh prejemkov neznaten, in
 2. če ni izgledov, da bi bil stečajni dolžnik v naslednjih dveh letih zmožen pridobivati pomembno višje prejemke od prejemkov, ki jih prejema v času odločanja o začetku postopka odpusta obveznosti, ali pridobiti premoženje večje vrednosti.

Po novem lahko tudi stečajni dolžnik ugovarja, da je preizkusno obdobje predolgo.

  Ugovor dolžnika v osebnem stečaju, zaradi predolge preizkusne dobe
Ugovor dolžnika v osebnem stečaju, zaradi predolge preizkusne dobe

e-obrazec - Ugovor dolžnika v osebnem stečaju, zaradi predolge preizkusne dobe

 

Daljši roki za ugovor upnika

Podaljšuje se rok za ugovor, ki ga lahko poda upnik proti odpustu obveznosti ali zaradi predolge preizkusne dobe.

Ta po novem velja do poteka preizkusnega obdobja, ne glede na razlog ugovora.

e-obrazec - Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju
Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

 

Terjatve, ki se po novem ne odpustijo

Po novem se poleg terjatev, za katere je za to že veljalo, dodatno ne odpustijo naslednje prednostne terjatve:

 • plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev (prej tri mesece) pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
 • krediti, dani na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite;
 • nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom osebnega stečaja.

Prav tako se dodatno ne odpustijo terjatve za povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

 

Razveljavitev odpusta obveznosti

Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje pravnomočni sklep o odpustu obveznosti, lahko vloži tožbo za razveljavitev odpusta obveznosti v treh (prej dveh) letih po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.

To lahko stori, če je dolžnik s prikrivanjem ali lažnim prikazovanjem podatkov o svojem premoženjskem položaju ali z drugačno prevaro dosegel izdajo sklepa o odpustu obveznosti.

Upnik, za terjatev katerega učinkuje pravnomočni sklep o odpustu obveznosti, lahko predlaga tudi začetek postopka osebnega stečaja nad pozneje najdenim premoženjem.

 

Kdaj začnejo veljati spremembe?

Novela ZFPPIPP-G, ki določa spremembe na področju osebnega stečaja, velja od 26.04.2016.

 

Za katere postopke osebnega stečaja bodo spremembe veljale?

Spremembe o izpodbijanju pravnih ravnanj stečajnega dolžnika se uporabljajo za postopke osebnega stečaja, ki se začnejo po uveljavitvi novega zakona.

Spremembe o odpustu obveznosti in novih pogojih oz. ovirah o odpustu obveznosti se uporabljajo tudi za postopek odpusta obveznosti, ki je bil začet pred uveljavitvijo tega zakona, če do uveljavitve tega zakona sodišče še ni odločilo o odpustu obveznosti.

Nove določbe o določitvi preizkusnega obdobja se uporabljajo za postopke odpusta obveznosti, ki se bodo začeli po uveljavitvi spremenjenega zakona.

Če je bil postopek odpusta obveznosti začet pred uveljavitvijo tega zakona in do uveljavitve sprememb zakona preizkusno obdobje še ni poteklo, lahko upravitelj ali stečajni dolžnik z ugovorom proti odpustu obveznosti zahteva skrajšanje preizkusnega obdobja.

Spremembe glede razveljavitve odpusta obveznosti se uporabljajo tudi za razveljavitev odpusta obveznosti, o katerem je sodišče odločilo pred spremembami zakona, če od pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti do uveljavitve sprememb zakona še nista potekli dve leti.

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti:

Stečaj in prisilna poravnava:

Članki:

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.