Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sreda, 24. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Ugovor zoper prekršek
Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim?

Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim?

Ko prejmemo globo za storjeni prekršek imamo nekaj različnih možnosti. Globo lahko poravnamo, v kolikor tega ne zmoremo, pa imamo možnost plačila na obroke ali celo nadomestitev plačila z družbeno koristnim delom. Če prekrška nismo storili, imamo seveda tudi možnost ugovora.

V nadaljevanju bomo preverili kako ugovarjamo zoper kazen za storjeni prekršek, pogledali bomo kdaj lahko kazen odplačamo po obrokih in kako in kdaj lahko plačilo globe nadomestimo z družbeno koristnim delom.

 

Želim ugovarjati zoper prekršek

Če očitanega prekrška nismo storili imamo možnost, da vložimo zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor. Kaj je potrebno vložiti v konkretnem primeru preverite v pravnem pouku, ki ga boste našli na dnu plačilnega naloga oz. odločbe. Običajno pa velja, da zahtevo za sodno varstvo vložimo, ko je prekrškovni organ prekršek neposredno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav.

Več o tem:
Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
  Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa
Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa
  Ugovor zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
Ugovor zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa

Vedeti pa morate, da v primeru, da je zahteva oz. ugovor zavrnjen izgubite možnost plačila polovične kazni, poravnati pa morate tudi stroške postopka.

 

Pravni pregled prekrškovne zadeve

 

Kaj če je prekršek storil nekdo drug?

Pogosta situacija je tudi, ko denimo naš avtomobil vozi druga oseba in takrat stori prekršek, za katerega kot lastnik prejmemo mi.

V tem primeru je potrebno podati zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor, v katerem je potrebno izjaviti, da niste vozili vozila in da ga je uporabljala druga oseba. Predložiti morate tudi močne dokaze, da vozila takrat niste uporabljali, kot denimo izjava delodajalca, da ste bili takrat na delovnem mestu, posnetke nadzornih kamer, fotografije, dokaze Vašega dela, ipd.

Čeprav ni nujen, pa je močan dokaz tudi navedba in pričanje osebe, ki je prekršek dejansko storila. Tu je potrebno omeniti, da sama navedba voznika z Vaše strani še ne pomeni, da bo ugovoru ugodeno, če ne boste priložili tudi zgoraj omenjenih dokazov, da vozila dejansko niste vozili vi.

Če organ ugotovi (oz. mu to sporočite), kdo je dejansko storil prekršek, dobi kazen ta oseba, ki ima prav tako možnost ugovora oz. polovično plačilo kazni.

 

Je možno plačati polovičko in se potem pritožiti?

Plačilo "polovičke" in hkratni ugovor na žalost ni mogoče. V kolikor plačate polovično globo, zahteva za sodno varstvo oz, ugovor ni več dovoljen. Izjema je, če je potrebno v skladu z določbami Zakona o prekrških globo potrebno plačati pred pravnomočnostjo. Zato ugovarjajte oz. zahtevajte zahtevo za sodno varstvo le, ko smatrate, da prekrška niste storili.

Več o tem:

 

Lahko odplačam kazen na obroke?

Globo je mogoče plačati v obrokih. V primeru obročnega plačila globe odplačate celotno globe in ne le polovičke.

Za obročno plačilo v pisni obliki zaprosite, po izteku roka za plačilo, pri organu, ki je izrekel globo ali pri organu za prisilno izterjavo (FURS-u).

Globo morate odplačati v enem letu, najmanjši obrok pa sme znašati 20 EUR za fizične in odgovorne osebe ter 200 EUR za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Če zamudite s plačilom posameznega obroka, z dnem zamude zapadejo v plačilo še vsi do takrat neplačani obroki.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za obročno plačilo globe

  Predlog za obročno plačilo globe
Predlog za obročno plačilo globe

 

Kaj če si ne morem privoščiti plačila kazni?

Če bi plačilo globe in stroškov postopka (v višini vsaj 300 EUR) socialno ogrozilo Vas (in vaše družinske člane) lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlagate, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Do nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, ste upravičeni, če ste upravičeni do redne brezplačne pravne pomoči.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti

  Predlog za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti
Predlog za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti

 

Prisilna izterjava globe in prisilni zapor

Če globa in stroški postopka niso plačani v roku, ki je določen v odločbi ali sklepu, se izterjajo prisilno s strani FURS-a.

Če izvršba ni uspešna se lahko globa več glob v znesku najmanj 1.000 EUR nadomesti z nadomestnim zaporom. Za vsakih začetih 100 EUR globe sodišče določi en dan zapora, vendar največ 90 dni. V seštevek glob se vštejejo le globe, izrečene s posamičnim plačilnim nalogom, odločbo ali sodbo v višini najmanj 300 EUR.

V primerih deset ali več glob pod 300 EUR, ki v skupnem seštevku znašajo najmanj 1.000 EUR, zneska pa ni mogoče izterjati v upravni izvršbi, sodišče prav tako za vsakih 100 EUR glob določi dan zapora, vendar v tem primeru ne več kot 30 dni.

Če sodišče ob upoštevanju storilčeve zmožnosti za prestajanje zapora, njegovih osebnih razmer ali drugih okoliščin v času odločanja oceni, da za to obstajajo utemeljeni in upravičeni razlogi, lahko število dni nadomestnega zapora, določeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, zniža za največ eno tretjino, vendar ne na manj kot 8 dni.

Po prestanem nadomestnem zaporu terjatev iz naslova plačila globe ugasne. Nadomestni zapor se lahko izvrši do zastaranja izvršitve globe.

 

Lahko preprečim odvzem vozniškega dovoljenja?

Vozniško dovoljenje se vam odvzame če v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov presežete 18 kazenskih točk.

Za voznika začetnika ta meja znaša 7 kazenskih točk.

Vendar pa zakon dovoljuje, da voznik, tudi v takšnem primeru, odvzem vozniškega dovoljenja prepreči.

V kolikor vam je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto za čas trajanja postopka na sodišču, lahko predlagate, da se vam vozniško dovoljenje vrne, dokler o zadevi ni pravnomočno odločeno.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Po zaključenem postopku, ko pride do trajnega odvzema, pa imate možnost predlagati, odlog odvzema vozniškega dovoljenja (odlog odvzema vozniškega dovoljenja).

e-obrazec e-obrazec: Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

  Ugovor zoper zaseg motornega vozila
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja


Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Več o tem:

 

Odvzem motornega vozila

Policist zaseže vozniku motorno vozilo, vozniku, s katerim je storil hujši prekršek* in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 1. voznik je bil v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:
  • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
  • vožnje pod vplivom alkohola,
  • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.
 2. vozniku se izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
 3. vozniku je začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
 4. voznik je kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
 5. voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

* Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

e-obrazec e-obrazec: Ugovor zoper zaseg motornega vozila.

  Ugovor zoper zaseg motornega vozila
Ugovor zoper zaseg motornega vozila

 

Pravni pregled prekrškovne zadeve

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Pravni dokumenti:

 

Brezplačni članki:

Pravni pregled prekrškovne zadeve


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.