Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 22. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Subvencioniranje regresa
Subvencioniranje regresa za 2021 za najbolj prizadete v epidemiji

regres

Država bo panogam, ki so bile v epidemiji najbolj prizadete, subvencionirale izplačilo regresa za letni dpust za njihove zaposlene.

V nadaljevanju bomo preverili, katerim panogam bo država subvencionirala regres in kakšni so pogoji za izplačilo.

 

Kdo je upravičen do regresa?

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Delodajalec mora delavcu izplačati sorazmeren regres, glede na število mesecev zaposlitve v tem koledarskem letu in sorazmeren njegovemu delovnemu času.

Več o tem:

 

Koliko znaša minimalni regres?

Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2021 to znaša 1.024,24 EUR. Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres. V javnem sektorju regres za 2021 znaša 1.050,00 EUR.

Več o tem:

 

Pogoji za pridobitev subvencije regresa

Pogoji za pridobitev subvencije regresa za 2021 so:

1. Pravna ali fizična oseba mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021.

2. Na dan uveljavitve ZIUPGT (14.07.2021) je kot glavna dejavnost ali kot dopolnilna dejavnost na kmetiji registrirana ena izmed naslednjih dejavnosti:

 • 11.050 Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16))
 • 49.392 Obratovanje žičnic<
 • 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140 Kinematografska dejavnost
 • 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in
 • 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost – v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
 • 90.010 Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 Dejavnost muzejev
 • 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 92.001 Dejavnost igralnic
 • 93.110 Obratovanje športnih objektov
 • 93.120 Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 Druge športne dejavnosti
 • 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

3. upravičenec ne more opravljati dejavnosti zaradi posledic epidemije oz. jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in so mu prihodki upadli za več kot 20%.

4. Ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan 14.07.2021 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 14. člena ZPIZ-2.

5. Na dan 31. decembra 2019 ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014.

 

Višina subvencije regresa

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 EUR na zaposlenega. Torej izplačilo minimalnega zneska regresa za 2021.

Če ima zaposleni pravico do sorazmernega regresa, subvencija predstavlja sorazmerni del zgornjega zneska.

Upravičena višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust se ugotavlja na osnovi predloženih obračunov davčnega odtegljaja, na katerih delodajalec prikaže izplačilo regresa, podatkov o zaposlenih pri delodajalcu ali drugih dokazil.

 

Kako zaprositi za subvencijo regresa?

Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust bo potrebno preko eDavkov predloži izjavo, s katero zaprosite za pomoč.

Vlogo bo mogoče vložiti od 1. do 30. septembra 2021.

Izplačilo pomoči lahko pričakujete do 20. oktobra 2021.

 

Kdaj bo potrebno prejeto subvencijo regresa vrniti?

Delodajalec bo moral prejeto subvencijo vrniti, če:

 • prihodki ne bodo upadli za več kot 20%
 • Kot omenjeno, se šteje, da upravičenec zaradi posledic epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021. Če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021.

  Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki od prodaje iz tega člena čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.

  Če je za upravičenca to ugodneje se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

 • če delodajalec regresa ne izplača v roku določenem v 131. členu ZDR-1.
Več o tem:

Če bi naknadno ugotovili da ste zahtevali previsok znesek pomoči, o tem obvestite FURS najpozneje do 31. decembra 2021, in vrnete znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo do plačila, se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPOMZO-1).

Če naknadno ugotovite, da niste izpolnjevali pogojev za pridobitev pomoči, o tem obvestite FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, in vrnete znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo do plačila, se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po ZPOMZO-1.

Če obveznost iz naslova vračila prejete pomoči ni plačana v roku, predpisanem s tem zakonom, se prisilno izterja. Izvršbo opravi FURS po določbah zakona, ki ureja davčni postopek.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni člani in priročniki:


Zakonodaja:

 

e-obrazeci za izdelavo tožb zoper delodajalca


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.