Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
24. september 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Zaposleni v trgovini
Delo ob nedeljah in praznikih za zaposlene v trgovini

Dajatev na odjavljena vozila

Z začetkom leta 2018 so pričele veljati spremembe za zaposlene v trgovini. Spremembe se navezujejo na delo v nedeljo in na dela proste dneve. Uporabljati so se namreč pričela določila Aneksa številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije.

15. 8. 2018 pa je pričela veljati nova Kolektivna pogodba za zaposlene v trgovini, ki navedene omejitve opredeljuje na novo.

Naslednji članek pojasnjuje, kakšne omejitve glede dela v nedeljo in na dela proste dni veljajo za zaposlene v trgovini po novi kolektivni pogodbi, za katere zaposlene se te določbe uporabljajo in kakšne so izjeme, ko je delo, kljub omejitvam, dovoljeno.

 

Za katere zaposlene veljajo omejitve kolektivne pogodbe?

Čeprav se včasih sliši zmotno prepričanje, da gre za zakon, ki ureja nedeljsko delo, pa gre v tem konkretnem primeru določila Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije.

To pomeni, da določila ne veljajo za vse zaposlene, ampak le za delodajalce in delavce, ki jih določila te konkretne kolektivne pogodbe zavezuejo.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije velja za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano (opredeljeno) področje trgovinske dejavnosti G, v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti:

 • 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
 • 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in
 • 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

in jo opravljajo kot glavno dejavnost.

Podroben seznam dejavnosti po skupinah, razredih in podrazredih, za katere velja ta kolektivna pogodba je v Prilogi I.

Delodajalec in sindikat v posamezni družbi se lahko dogovorita, da se za odvisne družbe uporablja kolektivna pogodba, ki velja za obvladujočo družbo. Če sindikata v odvisni družbi ni, lahko delodajalec to uredi s splošnim aktom.

Določila kolektivne pogodbe veljajo za vse delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcih. Velja tudi za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce velja ta kolektivna pogodba, razen če so s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in takšno osebo določena razmerja, pravice, dolžnosti ali odgovornosti urejene drugače.

Prav tako se uporablja za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.

 

Omejitve dela v nedeljo

Nova kolektivna pogodba določa, da delo na nedelje delodajalec ne sme naložiti:

 • delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti. Takšno delo se delavcu lahko omogoči na podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče,
 • delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas ko doji otroka,
 • enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom ter skrbi za njegovo vzgojo in varstvo.

Glavna sprememba novost je možnost, da je delo v nedeljo (ali prazniku) možno naložiti delavcu (staršu otrok do treh let), ki za to poda svoje soglasje.

e-obrazec e-obrazec: Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

e-obrazec e-obrazec: Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

Za ostale zaposlene, za katere ne veljajo zgornje omejitve velja, da jim lahko, z letnim razporedom delovnega časa določi delo:

 • na največ dve (2) nedelji v mesecu in
 • na največ dvajset (20) nedelj v letu (prej 15).

Ta del se je pričnel uporabljati 1. 9. 2018.

  Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

 

Omejitve dela ob praznikih

Kot delo v nedeljo, je omejeno tudi delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na katere delodajalec dela ne sme naložiti dela:

 • delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti. Takšno delo se delavcu lahko omogoči na podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče,
 • delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas ko doji otroka,
 • enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom ter skrbi za njegovo vzgojo in varstvo.

Delodajalec, razen izjem (več o tem v nadaljevanju), ne sme razporediti delavca na delo na vseh petnajst praznikov, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na naslednje dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi:

 • 1. januar – novo leto;
 • 2. januar – novo leto;
 • 8. februar – slovenski kulturni praznik,
 • velikonočna nedelja;
 • velikonočni ponedeljek;
 • 27. april – dan upora proti okupatorju;
 • 1. maj – praznik dela;
 • 2. maj – praznik dela;
 • binkoštna nedelja;
 • 25. junij – dan državnosti;
 • 15. avgust – Marijino vnebovzetje;
 • 31. oktober – dan reformacije;
 • 1. november – dan spomina na mrtve;
 • 25. december – božič;
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

 

Kaj če delodajalec krši omejitve?

V primeru kršitev omejitev iz 41., 42., 43. in 44. člena je delodajalec dolžan delavcu v naslednjem mesecu, ki sledi omenjeni kršitvi, poleg dodatkov, ki jih določa ta kolektivna pogodba, obračunati in izplačati tudi znesek v višini 500 % upoštevaje osnovno plačo delavca oziroma ustrezne urne postavke.

Denarna odmena se ne všteva v osnovo za odmero nadomestil po zakonu.

 

Kakšni so dodatki za delo v nedeljo in na praznik?

Spremembe kolektivne pogodbe so prinesle tudi dvig dodatkov za delavce, ki opravljajo delo v nedeljo ali za praznik.

Nominalni znesek oz. odstotek od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke:

 • za delo na nedelje 100 %, vendar ne manj kot 6,05 EUR/uro (prej 5,40 EUR/uro);
 • za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi – 250 %.

Pri tem se dodatka med seboj izključujeta. V tem primeru pripada delavcu dodatek, ki je zanj ugodnejši.

 

Kaj pa mali trgovci - s.p.-ji?

Zgornje omejitve ne veljajo za za nosilca dejavnosti in njegove družinske člane, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih.

Torej lahko, ne glede na zgornje omejitve delo opravljajo:

 • samostojni podjetnik sam, ter:
 • njegov zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski partner),
 • njegovi otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • njegovi starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter
 • njegovi bratje in sestre.

 

Ostale izjeme, za katere ne veljajo omejitve za nedeljsko in delo ob praznikih

Nova kolektivna pogodba širi krog izjem glede nedeljskega dela in dela ob dela prostih dnevih. Omejitve glede največjega dovoljenega števila delovnih nedelj (42. člen) in dela na dela proste dneve (43. člen) tako po novem ne veljajo za delavce, ki:

 • opravljajo dela, kot jih nalagajo posebni predpisi (npr. dostava zdravil, oskrba živali, zahteve, kot izhajajo iz koncesij …);
 • opravljajo naloge neposredno povezane z dejavnostmi, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področje energetike in komunale;
 • opravljajo delo v prodajalnah, ki bi se po Zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01) lokacijsko štele kot mejne prodajalne, ter v prodajalnah, ki bi se po Carinskem zakonu (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) lokacijsko štele kot proste carinske prodajalne;
 • pripravljajo in pečejo kruh, slaščice … v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavci ne ponujajo ali ne prodajajo izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravljajo drugih opravil v okviru prodajnega prostora;
 • pripravljajo mesne pripravke … v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavci ne ponujajo ali ne prodajajo izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravljajo drugih opravil v okviru prodajnega prostora;
 • opravljajo naloge v transportu, distribuciji blaga ali skladišču, v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne;
 • opravljajo naloge zagotavljanja varnosti oseb in premoženja;
 • opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje;
 • opravljajo naloge polnjenja prodajnih avtomatov;
 • opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah;
 • opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov;
 • izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini.

 

Izjeme za zaposlene na bencinskih servisih

Za delavce, ki opravljajo prodajo na bencinskih servisih in ne spadajo med zaposlene, za katere ne veljajo omejitve ali prepoved glede dela v nedeljo ali na dela prost dan (po 41. členu), velja omejitev največ šestindvajset (26) nedelj v letu. Delavec in delodajalec se lahko v tem primeru, v zvezi z izvajanjem del in nalog, zaradi javnega, gospodarskega ali tržnega interesa, na izrecno pisno pobudo delavca, ki jo lahko kadarkoli prekliče, dogovorita tudi izven omenjene omejitve.

e-obrazec e-obrazec: Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

e-obrazec e-obrazec: Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

Za zaposlene, ki opravljajo prodajo na bencinskih servisih, prav tako ne veljajo omejitve glede dela na praznike (43. člen).

  Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Sklep o izvajanju meritve telesne temperatura zaposlenim
Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo
Vloga za izredni dopust zaradi osebnih okoliščin (smrti sorodnika, spremstvo prvošolčka, itd.)
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: