Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
13. avgust 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Delo na domu
Kdaj lahko delavec delo opravlja delo na domu?

Delo na domu

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

V nadaljevanju bomo preverili, kaj je potrebno storiti, da lahko delavec opravlja delo na domu.

 

Delo na domu

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

 

 

Kako se določi delo na domu

Opravljanje dela na domu, ko delo sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca se opredeli v pogodbi o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

Določi se lahko za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.

V kolikor delo na domu ni opredeljeno v pogodbi, se lahko na novo dogovori s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi.

  Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi
Več o tem:

 

Delodajalec tako delavcu ne more enostransko odrediti dela na domu, lahko pa se to sporazumno dogovorita, s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi.

 

Odreditev dela na domu ob izrednih razmerah

To ne velja, v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so naravne nesreče potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.

V izrednih okoliščinah, se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

  Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

 

Obvestilo inšpektoratu

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo inšpektoratu o opravljanju dela na domu

Določi se lahko za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.

  Obvestilo inšpektoratu o opravljanju dela na domu
Obvestilo inšpektoratu o opravljanju dela na domu

 

Pravice, obveznosti in pogoji med delom na domu

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca.

V to sodi tudi sodelovanje pri upravljanju in sindikalnem organiziranju.

Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi.

Dodatno lahko delodajalec opredeli pogoje in pravice dela svojih zaposlenih v internem pravilniku.

e-obrazec e-obrazec: Pravilnik o opravljanju dela na domu

  Pravilnik o opravljanju dela na domu
Pravilnik o opravljanju dela na domu

 

Obveznosti, ki jih ima delodajalec

Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Višino nadomestila določita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.

Pri tem se (44. člen ZDoh-2) prispevki za socialno varnost ne plačujejo od nadomestila, ki ne presega 5 % mesečne plače delavca in največ do 5 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Če je znesek nadomestila višji od zgoraj navedenih, se obračuna dohodnina in prispevki za socialno varnost.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti varne pogoje dela na domu, kot to določata Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Prav tako mora delodajalec tudi za delavca, ki dela na domu, voditi dnevno evidenco delovnega časa, kot določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

 

Katera dela se ne morejo opravljati na domu?

Inšpektor prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko gre za dela, ki se v skladu z 72. členom tega zakona ne smejo opravljati kot delo na domu.

Dela, ki se ne morejo opravljati na domu so lahko opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih ali drug predpis.

 

Opravljanje dela na domu zaradi SARS-CoV-2

V kolikor je to le mogoče, je v času izrednih razmer zaradi SARS-CoV-2 je za mnoge delodajalce smiselna sklenitev dogovora oz odreditev opravljanju dela na domu.

Več o tem:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu
Odstop od najemnega razmerja za poslovni prostor zaradi kršitev najemnika
Opomin o kršenju najemnega razmerja za poslovni prostor
Priglasitev upnika v zapuščinski postopek

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: