Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
nedelja, 21. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Turistični bon
Turistične bone porabite do konca junija

Turistični bon

Kot pomoč turizmu pri odpravi negativnih posledic epidemije COVID-19, je vsak slovenski državljan v 2020 in 2021 prejel turistični bon, ki jih lahko po novem porabite do konca junija.

V nadaljevanju bomo preverili kje, kako in pod kakšnimi pogoji boste lahko porabili svoj nov turistični bon.

Turistični boni iz 2021 (BON21)

V 2021 bo mogoče koristiti nove turistične bone in sicer za več različnih storitev.

 

Kdo prejme turistični bon v 2021?

Turistični bon so v 2020 prejeli vsi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. junija 2021.

 

Vrednost turističnega bona v 2021

Polnoletne osebe oz. osebe, ki bodo postale polnoletne v 2021 so prejele turistični bon v vrednosti 100 EUR.

Vrednost turističnega bona za mladoletne osebe znaša 50 EUR.

 

Za kaj boste lahko unovčili novi turistični boni?

Bon se unovči za plačilo storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

 

Ločeni paketi za bone so prepovedani

V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Prav tako niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z boni, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstev za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev.

Lahko pa ponudnik določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev.

 

Kje se bodo lahko unovčili novi turistični boni?

Nove turistične bone lahko porabite pri ponudniku, ki je na dan unovčitve bona vpisan v Poslovni register Slovenije in opravlja kot glavno dejavnost eno od naslednjih dejavnosti:

 • 03.120 Sladkovodno ribištvo,
 • 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
 • 49.392 Obratovanje žičnic ,
 • 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55),
 • 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56),
 • 59.140 Kinematografska dejavnost,
 • 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
 • 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
 • 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
 • 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti ,
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
 • 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
 • 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
 • 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
 • 91.020 Dejavnost muzejev,
 • 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot,
 • 93.120 Dejavnosti športnih klubov,
 • 93.130 Obratovanje fitnes objektov,
 • 93.190 Druge športne dejavnosti,
 • 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov,
 • 93.292 Dejavnost smučarskih centrov,
 • 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,

Ponudnik storitev kjer se da izkoristiti turistični bon je lahko tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed navedenih dejavnosti.

 

Se lahko vrednost turističnega bona razdeli?

Da.

Turistični bon se lahko izkoristi tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev, a v skupni vrednosti do največ 100 eurov oziroma 50 eurov dobroimetja.

 

Kdo unovči turistični bon mladoletne osebe?

Turistični bon mladoletnika unovčijo zanj zanj starši oz. zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Bon se unovči na podlagi posebne izjave.

Če bon mladoletnika unovči tretja oseba, ki ni zastopnik, je potrebno priložiti posebno soglasje oz. posebno izjavo.

 

Do kdaj je potrebno izkoristiti turistični bon?

Turistični bon je potrebno koristiti do 30. junija 2022 (podaljšano).

 

So tudi novi boni prenosljivi?

Da.

Turistični bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Bon je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev turističnega bona.

Turistični bon se prenese na podlagi posebne izjave.

 

Se turistični bon deduje?

Ne.

Turistični bon se ne deduje.

 

Se turistični bon lahko izplača v gotovini?

Ne.

 

Je turistični bon obdavčen?

Ne. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

 

Se turistični bon šteje v odmero socialnih pravic?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev

 

Kaj storiti v primeru kršitev?

V primeru, da pride do kršitve, lahko podate ustrezno prijavo.

nadzor nad koriščenjem turističnih bonov izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

e-obrazec e-obrazec: Prijava nepravilnosti pri koriščenju turističnega bona

  Prijava nepravilnosti pri koriščenju turističnega bona
Prijava nepravilnosti pri korisčenju turističnega bona

 

Kakšne so globe za kršitelje?

Za ponudnika storite ne opravi storitve, za katero je prejel bon oz. če za istovrstno storitev upravičencu zaračuna višjo ceno glede na plačilo z drugimi plačilnimi sredstvi, globa znaša od 2.000 EUR do 50.000 EUR.

Globa za odgovorno osebo pravne osebe znaša od 400 EUR do 6.000 EUR.

Globa za upravičenca, ki turistični bon prenese na osebo, ki do tega ni upravičenca, znaša od 200 do 600 EUR.

 

Turistični boni iz 2020 (BON)

Spodaj lahko preverite podrobnosti o turističnih bonih, ki smo jih prejeli v letu 2020 in ki jih lahko, v kolikor tega niste storili, porabite tudi v 2021.

 

Kdo je prejel turistični bon v 2020?

Turistični bon so v 2020 prejeli vsi, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020.

 

Kakšna je vrednost turističnega bona iz 2020?

Polnoletne osebe oz. osebe, ki so v letu 2020 dopolnile 18 let, so prejele turistični bon v vrednosti 200,00 EUR.

Mladoletne osebe so prejele turistični bon v vrednosti 50,00 EUR.

 

Prejmem turistični bon v fizični obliki?

Ne. Bon je zaveden v elektronski obliki, kot dobroimetje v vašo korist v informacijskem sistemu FURS.

 

Kje lahko koristim turistični bon?

Turistični bon se lahko koristi pri ponudnikih v Republiki Sloveniji, ki so bili registrirani kadarkoli v 2020 in vpisani v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES, ki opravljajo dejavnosti po SKD:

 • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Turistični bon lahko uporabite tudi pri ponudniku, ki je bil v letu 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, pa se je kasneje izbrisal, če je na dan unovčenja bona ponovno vpisan v Poslovni register Slovenije.

 

Za katere storitve lahko koristim turistični bon?

Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

 

Lahko turistični bon pokoristim za druge storitve?

Ne. Turistični bon je mogoče izkoristii zgolj za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Prav tako ni mogoče izplačilo bona v denarju.

Je pa mogoče turistični bon unovčiti pri koriščenju polpenziona ali drugega paketa, pri čemer pa se bon unovči le za nočitev z zajtrkom, ostalo pa doplačate. Bon se tako unovči le v višini vrednosti nočitve z zajtrkom, ostalo je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi.

 

Je mogoče turistični bon unovčiti v kampu?

Da. Pri tem lahko turistični bon unovčite le za stroške nočitve, parcele, elektrike in vode. Stroške ostalih storitev in turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi.

 

Kako izkoristim turistični bon?

Turistični bon boste koristili pri ponudniku turistične storitve. Da boste za opravljeno storitev unovčili turistični bon, boste morali ponudnika storitev seznaniti na dan prihoda ob prijavi.

Pri tem mu boste morali predložiti svoje podatke. Ime in priimek, EMŠO, številko in vrsto identifikacijskega dokumenta, datum prihoda in predvidenega odhoda, predvideni znesek, za katerega se unovči bon. Prav tako bo potrebna vaša pisna potrditev koriščenja turističnega bona. Predložiti boste morali osebno izkaznico ali potni list.

Če boste koristili bon, ki ga bo na vas prenesel drug družinski član, je potrebno predložiti tudi podpisano Izjavo upravičenca o prenosu bona.

Turistični bon, ki se glasi na mladoletnega otroka ali polnoletno osebo, ki ima skrbnika, na podlagi izjave unovčite zanj starši (oz. zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen)) (Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi).

Ponudnik storitve bo uveljavljal izplačilo vrednosti bona pri FURSu.

 

Je turistični bon prenosljiv?

Da. Bon je prenosljiv na na podlagi izjave nosilca (Izjava upravičenca o prenosu bona).

Turistilni bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Turistični bon je mogoče prenesti le enkrat in v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ne more mogoče več prenesti.

Turistični bon se ne deduje.

 

Je mogoče turistični koristi v več delih?

Da. Bon je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.

 

Lahko ponudnik spreminja cene za plačilo z turističnim bonom?

Ne. V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

 

Lahko ponudnik zavrne turistični bon?

Da. Turistični bon ni uradno plačilno sredstvo.

Če ponudnik zako želi, lahko zavrne plačilo s turističnim bonom. Zato je priporočljivo predhodno preveriti, ali konkreten ponudnik, kjer želite opraviti dopustovanje, turistične bone sprejema.

 

Ko kdaj turistični bon velja?

Turistični bon iz 2020 morate pokoristiti do 30. junija 2022 (podaljšano).

 

Je turistični bon obdavčen?

Ne. Od turističnega bona se ne plača dohodnine.

 

Se turistični bon upošteva pri uveljavljanju ostalih pravic?

Ne. Bon se ne upošteva za ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

Kaj storiti v primeru kršitev?

V primeru, da pride do kršitve, lahko podate ustrezno prijavo.

nadzor nad koriščenjem turističnih bonov izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

e-obrazec e-obrazec: Prijava nepravilnosti pri koriščenju turističnega bona

  Prijava nepravilnosti pri koriščenju turističnega bona
Prijava nepravilnosti pri korisčenju turističnega bona

 

Globe za kršitelje

Globe za ponudnike storitev znašajo od 1.200 do 40.000 EUR. Globa za odgovorno osebo ponudnika znaša od 400 do 4.000 EUR.

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

 • Pravni nasvet po e-Pošti

   COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


  • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

   Preko 500 različnih
dokumentov
   Preko 500 različnih dokumentov
   Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
   Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Popolna varnost vaših podatkov
   Popolna varnost vaših podatkov
   preko 20 let izkušenj
   preko 20 let izkušenj
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov

    

   POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
   Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
   Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
   Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
   Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

   NOVI e-obrazci:

   Sklep o višini regresa
   Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
   Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
   Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
   Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

   STORITVE:


   AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


   ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


   PRIJAVA NA NOVICE:

   Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
   Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

   Brezplačna registracija

   Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

   © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
   Vse pravice pridržane.


   KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


   NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
   Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

   Secured by PayPal


   UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:   Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.