e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnineinfo page
Delo in zaposlovanje / Delavci / Tožbeponedeljek, 22. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti bivšemu delodajalcu, ker mu ta ni izplačal plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom in/ali enega ali več regresov za letni dopust ter odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Delodajalec mora delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta oziroma izjemoma najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave.

Regres mora znašati najmanj toliko, kot znaša minimalna plača v Republiki Sloveniji. V primeru sorazmernega dela letnega dopusta pa ima delavec pravico le do sorazmernega dela regresa.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je treba tožbo vložiti v roku 5 let.

Izberite delovno sodišče, ki je krajevno pristojno za to tožbo.
Za odločanje v tem sporu je poleg sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko (to je sodišče glede na kraj sedeža delodajalca), pristojno tudi sodišče, na območju katerega se opravlja ali se je opravljalo delo ali bi se moralo opravljati delo, ter sodišče, na območju katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje. Izberete lahko katerokoli od teh sodišč. V postopku v delovnih sporih se stranke oziroma udeleženci ne morejo sporazumeti o krajevni pristojnosti.

V Sloveniji imamo štiri delovna sodišča, in sicer: 1. Delovno sodišče v Celju, s sedežem v Celju, pristojno za območje sodnega okrožja Celje; 2. Delovno sodišče v Kopru, s sedežem v Kopru, pristojno za območje sodnih okrožij Koper in Nova Gorica; 3. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, s sedežem v Ljubljani, pristojno za odločanje v delovnih sporih za območje sodnih okrožij Kranj, Krško, Ljubljana in Novo mesto in 4. Delovno sodišče v Mariboru, s sedežem v Mariboru, pristojno za območje sodnih okrožij Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec.

 
 
Navedite datum sklenitve delovnega razmerja pri delodajalcu.

 
 
Vpišite ime in priimek tožeče stranke (ime in priimek delavca).
Primer: Peter Delal

 
 
Navedite datum, ko je delavcu prenehalo delovno razmerje pri tem delodajalcu - toženi stranki.

 
 
Vpišite naslov (ulico oziroma kraj in hišno številko) prebivališča delavca.
Primer: Jenkova ulica 7

 
 
Vpišite svoj EMŠO (EMŠO delavca):
Primer: 1201984500222

 
 
Izberite poštno številko in naziv pošte prebivališča delavca.
Primer: 2000 Maribor

 
 
Označite način prenehanja delavčeve pogodbe o zaposlitvi.

 
 
Kako se glasi naziv tožene stranke - delodajalca (naziv podjetja)?
Navedite ime in priimek oziroma firmo delodajalca.
Primer: Medved d.o.o. ali Janez Medved s.p.

 
 
Vpišite ulico oziroma kraj in hišno številko kjer ima delodajalec prebivališče oziroma sedež?
Primer: Medvedova 7

 
 
Vpišite matično številko delodajalca:
Primer: 1844121000

 
 
Vpišite davčno številko delodajalca:
Primer: SI11223344

 
 
Izberite poštno številko in naziv pošte prebivališča oziroma sedeža delodajalca.

 
 
Navedite, na katero plačilno obdobje se nanaša neplačana terjatev, ki jo imate do delodajalca.
Navedite na primer:
obdobje od .... do....... ali
mesec ......
Primer:
"obdobje od 1.8.2005 do 30.8.2005" ali "mesec avgust 2005"

 
 
Navedite datum, do katerega naj bi delavec dobil izplačane vtoževane terjatve.
Plača se izplačuje najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Plačilno obdobje ne sme biti daljše od enega meseca. Običajno delodajalci izplačujejo plače 15. v mesecu za pretekli mesec.

Primer: 15.9.2005

 
 
Vpišite datum prvega naslednjega dne, ki sledi dnevu, do katerega bi moral delodajalec nakazati delavcu vtoževane denarne terjatve.
Primer: če bi moral delodajalec terjatve nakazati 15.9.2005, je prvi naslednji dan, ki sledi temu dnevu, 16.9.2005

 
 
Navedite, kateri dokazi oziroma listine bi lahko sodišču pomagali k rešitvi spora.
Kopije listin priložite k tožbi v dveh izvodih - en izvod potrebuje sodišče, drugega pa tožena stranka (delodajalec).
Dokaze pišite v alinejah, in sicer vsak dokaz - listino v svoji vrstici.

Pomembno: navedite tudi dokaze, s katerimi razpolaga tožena stranka (delodajalec), če so pomembni za odločitev sodišča.
Primer:
- pogodba o zaposlitvi
- listina o odpovedi pogodbe o zaposlitvi
- evidenca o prisotnosti delavca v tem vtoževanem obdobju na delu - sodišču naj jo predloži tožena stranka

 
 
Navedite bruto mesečni znesek neizplačane plače, ki jo delavec zahteva s tožbo.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite znesek, brez oznake valute EUR.
Primer: 2.000,00

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačano plačo. Sodišču napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev. Ne pozabite navesti, na katero plačilno obdobje (od ... do.... ali napišite samo mesec in letnico) se nanaša zahtevek.
Pišite v celih stavkih.

Primer: Tožeča stranka pojasnjuje, da bi moral delodajalec plačati plačo za mesec avgust 2005 skladno s pogodbo o zaposlitvi do 18. v koledarskem mesecu, kar pomeni najkasneje do 18.9.2005. Ko je prišel delodajalec v zamudo z izplačilom plače, je tožeča stranka naprej nekaj časa čakala na izplačilo. Ko pa je minilo 14 dni, je tožeča stranka poklicala odgovorno osebo Marto Sodar, ki se ukvarja z izplačevanjem plač, le-ta pa je tožeči stranki pojasnila, da ............. Iz pogodbe o zaposlitvi izhaja, da znaša plača tožnika 2.000 EUR bruto, zato je delavec postavil tudi tožbeni zahtevek v tej višini.

 
 
Navedite znesek neizplačanih potnih stroškov - to je stroškov za prevoz na delo in z dela.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite le znesek, brez oznake valute EUR.
Primer: 500,00

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačanimi stroški za prevoz na delo in z dela. Sodišču napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev. Ne pozabite navesti, od kod prihajate na delo, opišite, kakšni stroški vam pri tem nastajajo - relacija, cena itd.
Pišite v celih stavkih.

Primer: Skladno s pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima tožeča stranka, naj bi tožena stranka za stroške za prevoz in z dela prejela ..... EUR na dan. Dnevni stroški predstavljajo avtobusni prevoz od .... do ....

 
 
Vpišite znesek neizplačanih stroškov za prehrano med delom, ki jih delavec zahteva s tožbo.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite znesek, brez oznake valute EUR.
Primer: 150,00

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačanimi stroški za prehrano med delom. Sodišču napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev. Ne pozabite navesti, na katero plačilno obdobje (od ... do .... ali napišite samo mesec in letnico) se nanaša zahtevek.
Pišite v celih stavkih.

Primer: Skladno s pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima tožeča stranka, naj bi tožena stranka za stroške prehrane izplačevala ..... EUR na dan. Ker je bila tožena stranka v tem vtoževanem obdobju na delovnem mestu 20-krat, znaša strošek prehrane ..... Najprej je tožeča stranka zamujala s plačilom teh stroškov le nekaj dni, sedaj pa s stroški za prehrano zamuja že .........

 
 
Navedite bruto znesek odpravnine, ki jo delavec zahteva s tožbo.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite znesek, brez oznake valute EUR.

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačano odpravnino. Podobno kot pri utemeljitvi terjatve iz naslova neizplačane plače, napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev.

 
 
Na katerem delovnem mestu ste bili zaposleni?
Primer: natakar

 
 
Izberite, koliko regresov boste s tožbo zahtevali.
Delavcu pri delodajalcu pripada en regres na leto. Paziti je potrebno na dejstvo, da terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let. To pomeni, da bo tožbeni zahtevek delavca po poteku tega roka zavrnjen, če se bo delodajalec v postopku skliceval na zastaranje.

 
 

e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.