Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestilainfo page
Delo in zaposlovanje / Delodajalci / Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestilačetrtek, 20. junij 2024 | Prijava |

Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila


Pametni e-obrazci:

 
Dogovor o odpravnini
S tem obrazcem si izdelate pisni dogovor o odpravnini, ki ga skleneta delavec in delodajalec v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in sicer takrat, ko delodajalec delavcu ponudi sklenitev...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Dogovor za odškodnino namesto odpovednega roka
Po 96. členu Zakona o delovnih razmerjih - 1 se lahko delavec in delodajalec v pisni obliki dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka.
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Izjava (obvestilo) delavca o zadržanosti od dela zaradi višje sile
Preko tega e-obrazca pripravite izjavo oz. obvestilo, s katerim delavec obvesti delodajalca o zadržanosti od dela zaradi višje sile. Ta izjava delavca bo lahko služila kot dokaz pri dokazovanju...
[cena: brezplačno]
 
Izjava delavca o seznanitvi s Pravilnikom o evidentiranju delovnega časa
S tem obrazcem si izdelate izjavo delavca o seznanjenosti s Pravilnikom o izrabi delovnega časa
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Napotitev delavca na čakanje na delo doma
Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi posledic neurij v avgustu 2023
Če delodajalec začasno, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Delavec ima v tem primeru pravico do nadomestila 80%...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Obvestilo delavcem o vsebini predloga splošnega akta
Če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih - 1 lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če so...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Obvestilo delavcu o prenehanju opravljanja dela na domu
V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Obvestilo delodajalca delavcu, da pogodba o zaposlitvi s smrtjo delodajalca – fizične osebe ne preneha
Obvestilo, ki ga naslednik umrlega delodajalca pošlje delavcu, ki je v delovnem razmerju pri umrlem delodajalcu, da delavčeva pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, ker naslednik nepretrgoma...
[cena: brezplačno]
 
Obvestilo neizbranemu kandidatu
Gre za obvezno obvestilo po Zakonu o delovnih razmerjih, ki ga mora delodajalec v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom za javno objavljeno prosto delovno mesto poslati...
[cena: brezplačno]
 
Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca
Delodajalec mora izplačati regres svojim delavcem najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru nelikvidnosti delodajalca in če to omogoča njegova kolektivna pogodba, lahko...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Obvestilo o predložitvi pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi
Obrazec je namenjen delodajalcem, ki morajo praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavcu izročiti PISEN PREDLOG pogodbe o zaposlitvi, PISNO POGODBO o zaposlitvi pa šele...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas
Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, po zakonodaji sicer ni obvezen dokument, je pa koristen tako za delodajalca kot za delavca. Z njim namreč...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom
Delodajalec lahko delavcu, ki je zaposlen za polni delovni čas, zaradi posledic epidemije COVID-19, odredi delo s krajšim delovnim časom in hkrati čakanje na delo doma za čas, ko ne...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Odreditev drugega dela v primeru izrednih razmer
V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Odreditev nadurnega dela
Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu...
[cena: brezplačno]
 
Pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Glede na določbo Kolektivne pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, se lahko delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti delo na nedelje in praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Potrdilo delavca o prejemu kopije prijave v zavarovanje
Delodajalec je dolžan delavca po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti ter mu v 15 dneh od nastopa dela...
[cena: brezplačno]
 
Potrdilo delodajalca o kraju opravljanja dela in delovnih nalog
S tem e-obrazcem pripravite izjavo delodajalca, s katero delavec dokazuje kraj opravljanja dela in delovnih nalog.
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Potrdilo o izrabi letnega dopusta (ob prenehanju delovnega razmerja)
Potrdilo je namenjeno delavcu, v primeru menjave delodajalca pa tudi novemu delodajalcu. Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, da delavec izrabi letni dopust pri delodajalcu, kjer je pridobil...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Poziv delavcu na vrnitev na delo
Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Poziv delavcu na začasno vrnitev na delo
Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Pravilnik (ukrepi) za zavarovanje zaposlenih pred mobingom
S tem obrazcem si izdelate ukrepe oz. pravilnik za zavarovanje zaposlenih pred morebitnim nadlegovanjem, trpinčenjem, nasiljem in drugimi oblikami psihosocialnega tveganja na delovnem...
[cena: 49,90 € | 499 točk]
 
Pravilnik o evidentiranju delovnega časa
Evidenca o izrabi delovnega časa ena izmed evidenc na področju dela in socialne varnosti, ki jo predpisuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. S tem obrazcem si izdelate...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu
S tem obrazcem si izdelate pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu.
[cena: 49,90 € | 499 točk]
 
Pravilnik o opravljanju dela na domu
Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga...
[cena: 59,90 € | 599 točk]
 
Predlog (prošnja) za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
Če želi delavec ali delodajalec prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom, lahko nasprotni stranki ustno ali pisno predlaga oziroma zaprosi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom. Pri...
[cena: brezplačno]
 
Prepoved opravljanja dela
V primeru odpovedi iz krivdnega razloga na strani delavca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec za čas trajanja postopka delavcu prepove opravljati delo. S tem obrazcem si...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o določitvi letnega dopusta (Odločba o odmeri dopusta)
S tem sklepom delodajalec določi, koliko dni dopusta pripada posameznemu delavcu v koledarskem letu. Število dni dopusta je namreč odvisno tudi od osebnih lastnosti in okoliščin posameznega delavca...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Prenovljeni zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 v svojem 79. členu določa odpravnino za delavca, ki se mu izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas, sklenjena po 12.4.2013. Pravice do odpravnine...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o določitvi odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi
Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Sklep o določitvi poskusnega dela
Poskusno delo je lahko določeno že v pogodbi o zaposlitvi, lahko pa se uredi s posebnim sklepom, ki ga delodajalec pripravi s pomočjo tega obrazca. Poskusno delo lahko traja največ šest mesecev in...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Sklep o določitvi poslovnih skrivnosti
S tem sklepom delodajalec določi, kateri podatki se štejejo za delodajalčevo poslovno skrivnost. Podatkov, k i so določeni kot poslovna skrivnost, delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Sklep o izbiri kandidata na javno objavljeno delovno mesto
Ta sklep po zakonu sicer ni več obvezen, vendar pa delodajalec tak sklep lahko sprejme in s tem tudi formalno potrdi svojo odločitev o tem, katerega izmed kandidatov na javno objavljeno prosto...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Sklep o podaljšanju pripravništva
Trajanje pripravništva se lahko podaljša v dveh primerih (121. člen Zakona o delovnih razmerjih): 1. če pripravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega; v tem primeru se pripravništvo sorazmerno...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o pripravništvu
Pripravništvo se lahko uredi s posebnim sklepom, lahko pa je že urejeno s samo pogodbo o zaposlitvi.
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Sklep o skrajšanju pripravništva
Trajanje pripravništva se lahko na predlog pripravnikovega mentorja skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja (npr. če naj bi pripravništvo sicer trajalo eno leto, se lahko skrajša...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o višini regresa
S tem e-obrazcem delodajalec oblikuje preprost sklep, v katerem določi višino izplačila regresa za zaposlene v določenem koledarskem letu.
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Soglasje delavca za nadurno delo preko letne časovne omejitve
Nadurno delo lahko traja: največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo
Starejšemu delavcu (delavcu starejšemu od 55 let), ter delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, ali ki živi sam in bodisi:neguje in varuje otroka, mlajšega od sedem let,neguje in varuje hudo...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Soglasje delavca za poračun (pobot) preveč izplačanega regresa
Delavec je po 131. členu ZDR-1 upravičen do 1/12 regresa za letni dopust za vsak dopolnjen mesec dela v tem letu. V primeru, da se pogodba o zaposlitvi prekine med koledarskim letom, delavec pa je...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Soglasje delavca za poračun (pobot) terjatve delodajalca (splošno)
Delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo plačila. Delavec ne more dati soglasja pred nastankom delodajalčeve terjatve. Preko...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Soglasje delavca za poračun (pobot) za povzročeno škodo delodajalcu
Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti. Najbolj pogosti so primeri neupravičenega koriščenja sredstev podjetja...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Soglasje delavcev za začasno delo s skrajšanim delovnim časom
Delodajalec lahko delavcu, ki je zaposlen za polni delovni čas, zaradi posledic epidemije COVID-19, odredi delo s krajšim delovnim časom in hkrati čakanje na delo doma za čas, ko ne dela, pri čemer...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Soglasje delavcu za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja
Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Soglasje delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu
Delavec, ki je na začasnem čakanju na delo zaradi epidemije, mora pred začetkom opravljanja začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu pridobiti pisno soglasje delodajalca za čas opravljanja tega...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Soglasje starejšega delavca (delavca pred upokojitvijo), k redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sporazum o denarnem nadomestilu (odškodnini) za neizkoriščen dopust ob prenehanju delovnega razmerja
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo, oz. pogodbo o zaposlitvi. Izjava, s katero bi se delavec odpovedal...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sporazum o podaljšanju poskusnega dela
V pogodbi o zaposlitvi, se lahko delavec in delodajalec dogovorita o poskusnem delu, ki lahko traja največ 6 mesecev. Izjemoma lahko delodajalec to obdobje podaljša, a le v primeru delavčeve začasne...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca
S tem e-obrazcem izdelate sporazum o prekinitvi (razveljavitvi) pogodbe o zaposlitvi, zaradi upokojitve delavca. Sporazum mora biti sestavljen v PISNI obliki in začne veljati, ko ga podpišeta obe...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (sporazumna odpoved)
Če želita delavec ali delodajalec prekiniti delovno razmerje, lahko to storita s sporazumno razveljavitvijo pogodbe o zaposlitvi (prej znana kot sporazumna prekinitev delovnega razmerja). Pri...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sporazum o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule
S tem sporazumom se delavec in delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dogovorita, da konkurenčna klavzula, ki je bila določena v pogodbi o zaposlitvi, preneha veljati. S tem je delavec prost...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sporazum o skrajšanju odpovednega roka
Delavec in delodajalec se lahko sporazumno dogovorita o skrajšanju odpovednega roka. Pri tem se lahko dogovorita tudi o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Suspenz pogodbe o zaposlitvi
S tem obrazcem si izdelate sklep o suspenzu pogodbe o zaposlitvi za primer, ko je delavec v priporu, ko mu je izrečena zaporna kazen, ali ko opravlja naloge Civilne zaščite. Suspenz pogodbe o...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Vabilo kandidatu za prosto delovno mesto na razgovor
Vabilo na razgovor, ki se pošlje kandidatu, ki se je prijavil na prosto delovno mesto. V vabilu se navedejo kraj, datum in ura razgovora ter oseba, ki bo vodila razgovor s kandidatom.
[cena: brezplačno]
 
Vloga za pridobitev podatkov o datumu izpolnitve pogojev za starostno upokojitev delavca (na podlagi 3. odstavka 114. člena ZDR-1)
Delodajalec lahko v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, od ZPIZ-a zahteva podatke o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine za...
[cena: brezplačno]
 
Vrnitev dokumentov in izdaja potrdila o trajanju zaposlitve
Če je delavec to zahteval, mu je delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan vrniti vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal. S tem dopisom...
[cena: brezplačno]
 
Začasna odreditev drugega dela
V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec, ki ima pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, pravico le do sorazmernega dela regresa. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo, oz. pogodbo o zaposlitvi. Izjava, s katero bi se delavec odpovedal...
[cena: 14,90 € | 149 točk]

Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.