Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
25. september 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Izvršba
Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

Izvršba

Ko se kot dolžnik znajdete v izvršbi je vsekakor prva prioriteta poplačilo dolga. Pri tam pa morate seveda poznati tudi zakonske omejitve in možnosti, ki jih kot dolžnik v izvršbi lahko izkoristite.

V naslednjem članku bomo preverili nekaj koristnih informacij, ki jih mora poznati vsak dolžnik.

Tako bomo preverili katerih prejemkov in predmetov ni mogoče rubiti in do katerega zneska se lahko rubi plača. Kako uveljavljati višjo omejitev rubeža plače zaradi otrok in kako lahko ostanete najemnik hiše prodane na dražbi.

 

Ko prejmete sklep o izvršbi, dolg poravnajte

V kolikor je le možno, dolg, skupaj z obrestmi in stroški izvršbe, poravnajte v 8-dnevnem roku, dokler sklep o izvršbi ne postane pravnomočen. Ko boste dog poravnali, o tem obvestite sodišče.

Če to ni možno, se poskušajte z upnikom dogovoriti za odlog ali obročno odplačilo dolga (več o tem v nadaljevanju).

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika za ustavitev izvršbe, ker je dolg poplačan

  Predlog dolžnika za ustavitev izvršbe, ker je dolg poplačan
Predlog dolžnika za ustavitev izvršbe, ker je dolg poplačan

 

Niso vsi prihodki rubljivi

V primeru rubeža prihodkov oz. sredstev na transakcijskem računu morate vedeti, da rubež ni možen na vse prihodke.

Iz izvršbe so izvzeti:

 1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
 2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;
 3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke;
 4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja družinske prejemke;
 5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom ter plačilo za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;
 6. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
 7. sredstva za nego in pomoč, ki se v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ne upoštevajo kot dodatek pri prejemniku tega prejemka;
 8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
 9. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije, ki imajo tak status po zakonu, ki ureja humanitarne organizacije;
 10. oskrbnine in enkratni prejemki ob prvi namestitvi otroka v rejniško družino po zakonu, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti;
 11. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki urejajo nesreče ali škode;
 12. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini, ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določena v 69. členu Zakona o dohodnini;
 13. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja, vključevanja v storitvi za trg dela in zaradi iskanja zaposlitve po zakonu, ki ureja trg dela;
 14. denarna sredstva, ki jih izplača Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije po zakonu, ki ureja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, razen nagrade za preseganje kvote po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov..

Na te prejemke izvršba ni možna.

 

Ostati vam mora vsaj znesek minimalne neto plače

Dohodek iz delovnega razmerja, pokojnina, nadomestilo plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in drugi stalni denarni prejemki, ter na odškodnina iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti se lahko zarubijo do 2/3, največ pa do zneska 76% bruto minimalne plače. V kolikor gre za izvršbo zaradi neplačane preživnine je ta odstotek 50%.

Bruto minimalna plača od 1.1.2019 znaša 886,63 EUR.

Na računu vam mora tako v primeru običajne izvršbe ostati 673,84 EUR, v primeru izvršbe zaradi preživnine pa 443,31 EUR.

V kolikor izvrševalec izvršbe, bodisi banka, bodisi izplačevalec dohodka (denimo delodajalec) kršita to omejitev in rubita več kot bi smela, lahko dolžnik od sodišča zahteva odpravo nepravilnosti.

e-obrazec e-obrazec: Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi rubeža pod minimalno plačo

  Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi rubeža pod minimalno plačo
Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi rubeža pod minimalno plačo

 

Če preživljate otroke, vam mu mora ostati več kot minimalna plača

Če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora poleg minimalne plače ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Višjo omejitev zahtevate pri izvrševalcu izvršbe. Torej pri banki ali delodajalcu.

Ta višja omejitev izvršbe ni samodejna in jo morate kot dolžnik uveljavljati. Prizna se vam šele, ko jo uveljavljate.

Višjo omejitev uveljavljate tako, da banki ali delodajalcu (kdorkoli že izvršuje rubež) predložite izpisek iz matičnega registra o rojstvu, iz katerega izhaja, da ste eden od staršev mladoletnega otroka, odločbo o otroškem dodatku, odločba o denarni socialni pomoči, odločbo o znižanju plačila vrtca ali kakšno drugo odločbo, izdano na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Če tega izvrševalec izvršbe ne upošteva, pa lahko višjo omejitev zahtevate pri sodišču, ki vodi izvršbo.

e-obrazec e-obrazec: Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi preživljanja družinskih članov ali oseb, ki jih je dolžnik dolžan preživljati

  Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi preživljanja družinskih članov ali oseb, ki jih je dolžnik dolžan preživljati
Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi preživljanja družinskih članov ali oseb, ki jih je dolžnik dolžan preživljati

 

Omejitve veljajo le za tekoči mesec

Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže upoštevaje omejitve za tekoči mesec. Če v tekočem mesecu prejmete prejemke za več preteklih mesecev, mora izvrševalec sklepa o izvršbi upoštevati omejitve za vsak posamezen mesec. Na omejene prihodke lahko banka poseže po poteku enega meseca od priliva.

 

Stroški izvršbe

Prejšnje omejitve veljajo tudi za stroške izvršbe, ki jih ima izvrševalec (običajno te stroške zaračunava banka). Banka svojih stroškov ne sme poravnati iz prihodkov in omejenih prihodov, ki so izvzeti iz izvršbe.

 

Izvršitelj ne sme zarubiti določenih predmetov

V kolikor pride do rubeža premičnin, je potrebno vedeti, da izvršitelj nekaterih predmetov ne sme zarubiti.

Iz izvršbe so izvzeti:

 1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolžniku in članom njegovega gospodinjstva;
 2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev;
 3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za živino za štiri mesece;
 4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za opravljanje njegovega dela;
 5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;
 6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih članov;
 7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

V primeru podjetja in podjetnika pa tudi stroji, orodje in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter surovine, polizdelki, namenjeni za predelavo, in pogonsko gorivo, kolikor ne presegajo količine, potrebne za enotedensko povprečno proizvodnjo.

Če tako dolžnik nima premoženja, ki bi ga bilo moč zarubiti, oz. zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo upnikove terjatve, ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni navzoč, ali prostora noče odpreti, mora v treh mesecih od dneva prvega rubeža oz. njegovega poskusa predlagati ponovni rubež. V tem obdobju lahko to stori neomejenokrat.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali če rubež, predlagan do poteka tega roka, ni uspešen, sodišče ustavi izvršbo.

Na prvi dražbi se premoženje prodaja po ocenjeni vrednosti. Na drugi dražbi, se cena lahko spusti do 1/3 ocenjene vrednosti.

Če stvari na prvi dražbi niso prodane, mora upnik nujno predlagati drugo dražbo. V kolikor tega ne stori, sodišče ustavi izvršbo.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin

  Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin
Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin
Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin
Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin

 

Izvršba na nepremičnine

Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati (razen ko gre za uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastavno pravico na nepremičninah (hipoteko) oziroma za poplačilo zemljiškega dolga).

Pri izvršbi na nepremičnine je pomembno vedeti, da imate kot dolžnik možnost v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlagati, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, torej izvršbo drugega premoženja, ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini.

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino

  Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino
Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino

Sodišče ugodi temu predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s prodajo druge nepremičnine. Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje sklepa o dolžnikovem predlogu.

V kolikor se v izvršilnem postopku prodaja družinska stanovanjska hiša ali stanovanje, imate kot dolžnik pravico stanovati v tej hiši oz. stanovanju kot najemnik še tri leta od dneva prodaje dalje.

Da si zagotovite to pravico morate podati predlog in sicer v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, če je dražbeni narok pred potekom tega roka, pa najkasneje do dražbenega naroka. Sicer to pravico izgubite.

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika da obdrži pravico do najema stanovanja

Tudi v primeru nepremičnin velja, da mora upnik, v kolikor prva dražba ni uspešna, predlagati drugo dražbo. V kolikor tega ne stori, sodišče ustavi izvršbo.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine

  Predlog dolžnika da obdrži pravico do najema stanovanja
Predlog dolžnika da obdrži pravico do najema stanovanja


Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine
Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine

 

Pri izvršbi na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, sme sodišče na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti, če dolžnik predloži ali je sodišču poslano obrazloženo mnenje centra za socialno delo, iz katerega izhaja, da bi takojšnja izvršba ogrozila preživljanje dolžnika ali njegovih družinskih članov, odložiti izvršbo na nepremičnino najdlje za šest mesecev in le enkrat.

Sodišče v tem primeru samo obvesti pristojni center za socialno delo.

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika za odlog izvršbe, na nepremičnino, v kateri biva

  Predlog dolžnika za odlog izvršbe, na nepremičnino, v kateri biva
Predlog dolžnika za odlog izvršbe, na nepremičnino, v kateri biva

Domneva se, da je dolžnikov dom stanovanje ali stanovanjska hiša, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče.

Pri odločitvi o odlogu sodišče upošteva nesorazmernost vrednosti nepremičnine in terjatve, dejstvo, da ima dolžnik na naslovu prijavljeno stalno prebivališče, ter presodi ali obstojijo posebne okoliščine, zaradi katerih bi bilo nadaljevanje izvršbe na nepremičnino očitno nesorazmerno glede na poseben položaj dolžnika, upošteva pa tudi položaj in posledice, ki zaradi odložitve izvršbe lahko nastanejo upniku.

Izvršba se odloži za primeren čas. Okoliščine, zakaj bi bilo nadaljevanje izvršbe na nepremičnino očitno nesorazmerno glede na poseben položaj dolžnika obrazloži v svojem mnenju center za socialno delo. Če to ni razvido iz mnenja centra za socialno delo, jih mora sodišču izkazati dolžnik.

Sodišče lahko na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti odloži izvršbo, če so izpolnjeni zgornji pogoji, razen pogoja ogroženosti preživljanja dolžnika ali njegovih družinskih članov, najdalj za tri mesece in le enkrat.

Dolžnik bo lahko v tem primeru tudi po poteku roka osmih dni od vročitve sklepa o izvršbi, vendar najpozneje do izdaje odredbe o prodaji, predlagal, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini.

Če sodišče iz evidenc, do katerih ima elektronski dostop, ali listin, ki so mu predložene, ugotovi, da ima dolžnik drugo premoženje, ki zadošča za poplačilo upnikove terjatve, najpozneje do izdaje odredbe o prodaji po uradni dolžnosti dovoli drugo sredstvo izvršbe ali da se izvršba opravi na drugi nepremičnini.

Možnosti predlagati drugo drugega sredstva izvršbe po poteku roka nima, če je predlagana izvršba za poplačilo terjatve iz naslova zakonite preživnine ali odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, v primeru poplačila terjatve iz naslova posojila, vzetega za gradnjo oziroma nakup tega stanovanja ali stanovanjske hiše, ali zaradi izterjave zemljiškega dolga oziroma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma stanovanju, ali zaradi izvršitve terjatve za izključitev etažnega lastnika s prodajo posameznega dela zgradbe v etažni lastnini.

 

Tudi če terjatev ni upravičena, se lahko opravi

Pogosta zmota je, da izvršba na neupravičeno izvršbo ni možna. Torej, da upnik denimo ne more vložiti izvršbe za zastaran dolg.

V kolikor bi upnik vložil izvršbo denimo na zastaran dolg ali že plačan dolg, morate kot dolžnik vložiti ugovor v času do katerega sklep o izvršbi ne postane pravnomočen.

e-obrazec e-obrazci: Ugovori dolžnika zoper sklep o izvršbi

  Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine

 

Z upnikom se lahko dogovorite za obročno plačilo

Vsekakor je to korak, ki ga je smiselno izkoristiti že pred samo izvršbo, ni pa prepozno, da se za obročno plačilo dolga, z upnikom dogovorite tudi, ko izvršba že teče.

e-obrazec e-obrazec: Prošnja dolžnika za obročno odplačilo / odlog dolga

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o obročnem odplačilu dolga

Na podlagi sklenjenega sporazuma o obročnem plačilu lahko vi ali upnik predlagata odlog izvršbe.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za odlog izvršbe

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika za odlog izvršbe, ker sta z upnikom sklenila dogovor o obročnem plačilu

Sporazum o obročnem odplačilu dolga
Sporazum o obročnem odplačilu dolga

 

Osebni stečaj

V kolikor je očitno, da dolga ne bo mogoče poplačati in da izvršba ne bo pripeljala do sanacije dolga, je smotrno razmisliti o osebnem stečaju.

V postopku osebnega stečaja lahko zaprosite tudi za odpust obveznosti, ki vpliva na večino dolgov nastalih pred začetkom osebnega stečaja.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

e-obrazec e-obrazec: Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

Več o osebnem stečaju: Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju

Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Sklep o izvajanju meritve telesne temperatura zaposlenim
Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo
Vloga za izredni dopust zaradi osebnih okoliščin (smrti sorodnika, spremstvo prvošolčka, itd.)
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: