Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
30. oktober 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Epidemija COVID-19
Subvencioniranje krajšega delovnega časa

Epidemija COVID-19

Odreditev krajšega delovnega časa je namenjena delodajalcem, ki svojim zaposlenim trenutno, zaradi posledic epidemije COVID-19, ne morejo zagotoviti dela za polni delovni čas.

V nadaljevanju bomo preverili, katera podjetja lahko odredijo delo s krajšim delovnim časom in pod kakšnimi pogoji.

 

Kateri delodajalci lahko odredijo delo s krajšim delovnim časom?

Delo s krajšim delovnim časom lahko odredi delodajalec, ki:

 • je pravna ali fizična oseba in
 • je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020,
 • zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in
 • po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.

 

Kateri delodajalci ne morejo odrediti dela s krajšim delovnim časom?

Dela s krajšim delovnim časom ne morejo odrediti neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.

 

Omejitve glede odreditve dela s krajšim delovnim časom

Delo s krajšim delovnim časom se lahko odredi le delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.

Delodajalec ne sme na delo s krajšim delovnim časom napotiti delavca, ki je že upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu.

 

V primeru odreditve, velja prepoved odpuščanja

Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi tega zakona ni možna delavcu v času teka odpovednega roka.

Dodatno delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka:

 • odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali
 • odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem. 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po tem zakonu ali ZIUZEOP.

 

V primeru odreditve, veljajo omejitve glede delovnega časa

Delodajalec je dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom v skladu s tem zakonom, na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda iz dela.

V obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Ker gre za tedensko določen obseg delovnega časa, je možno delavcu tedenski delovni čas razporediti tako, da na ravni tedna dela manj dni po več ur dnevo ali pa z različno porazporeditvijo ur med dnevi.

Delodajalec mora ure, ko delavec dela, tedensko ustrezno razporediti, tako da ne more priti do (pre)razporejanja tedenskega števila ur na mesečni ravni referenčnega obdobja, temveč le na tedenski ravni.

Pri obsegu skrajšanega delovnega časa npr. 20 ur tedensko, lahko delodajalec kombinira delovne ure, tako kot je določen delovni čas v odredbi (ni potrebno 5 x 4 ure dnevno, lahko npr. 2 dni x 8 ur +2 dni x 2 uri). Ni pa možna izravnava na mesečni ravni, saj ZIUOOPE izrecno prepoveduje neenakomerno razporeditev ali začasno prerazporeditev delovnega časa.

Mnenje MDDSZ glede odrejanja krajšega delovnega časa.

 

Pravice delaca, ki mu je odrejen krajši delovni čas

V obdobju prejemanja subvencije mora delodajalec delavcem, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, redno izplačevati plačo in nadomestilo plače v sorazmernem delu glede na odrejeni delež dela oziroma delnega začasnega čakanja na delo.

Delavec ima obveznost začasno opravljati delo v deležu delovnega časa, ki ga v pisni odredbi opredeli delodajalec. Delež delovnega časa mora obsegati najmanj polovico polnega delovnega časa (najmanj 20 ur na teden), ki ga ima opredeljenega v pogodbi o zaposlitvi. Za delež odrejenega skrajšanega delovnega časa ima pravico do 100% plače, za delež začasnega čakanja na delo pa pravico do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače, ki je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

Osnova za nadomestilo (za čas ko delavec ne dela) predstavlja povprečno mesečno plačo za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Če je delavec v času začasno odrejenega skrajšanega delovnega časa upravičeno odsoten z dela (npr. zaradi izrabe letnega dopusta, praznika oziroma z zakonom določenega prostega dneva, bolniške odsotnosti), ima pravico do višine nadomestila plače, kot to določa ZDR-1 (100% plače v primeru izrabe letnega dopusta ali na dan praznika oziroma z zakonom določenega prostega dneva, 80% plače v primeru bolniške odsotnosti, ki gre v breme delodajalca) in se pri tem upošteva polni obseg delovne obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.

Ker delavec ohranja zaposlitev za polni delovni čas tudi v času izvajanja ukrepa odreditve dela za krajši delovni čas in ostaja vključen v socialna zavarovanja v polnem obsegu, delodajalec pa za delež delovnega časa, za katerega je napoten na začasno čakanje, lahko uveljavi pravico do subvencije, delavec ne sme biti prikrajšan pri upravičenjih, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas.

Delavec se lahko v času odrejenega skrajšanega delovnega časa prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve in se lahko vključi v ukrepe, ki jih zavod zagotavlja prijavljenim iskalcem zaposlitve, pri čemer ni zavezan izvajati aktivnosti iz ukrepov APZ.

 

Vložitev vloge in obveščanje Zavoda

Za koriščenje pomoči mora delodajalec podati vlogo, ki jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev vloži pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na Portalu Zadelodajalce.si.

Zavod o vlogi odloči v roku 15 dni.

V primeru pozitivne vloge, delodajalec z zavodom sklene pogodbo o pogojih in obveznostih subvencioniranja krajšega delovnega časa.

Delodajalec mora sporočiti zavodu, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom po tem zakonu, najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva odreditve.

Prav tako je potrebno zavodu v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, posredovati pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

  Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom
Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

 

Višina in izplačilo pomoči

Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:

 • 448 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
 • 336 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
 • 224 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko.
 • 112 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.

Subvencija se sorazmerno zmanjša za čas upravičene odsotnosti delavca (denimo blniške, praznika ali dopusta.

Delodajalec uveljavlja subvencijo mesečno za pretekli mesec, dokler izpolnjuje pogoje zanjo.

Subvencija se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe z ZRSZ.

 

Obdobje koriščenja pomoči

Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1. junija 2020 do najdlje 31. decembra 2020.

Delodajalec uveljavlja subvencijo mesečno za pretekli mesec, dokler izpolnjuje pogoje. Izpolnjevanje pogojev delodajalec dokazuje z vsakokratno pisno izjavo.

 

Posvetovanje s sindikatom

Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se mora delodajalec o obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve posvetovati s sindikati pri delodajalcu.

Če sindikata pri delodajalcu ni, se mora delodajalec posvetovati s svetom delavcev.

Ob tem mora delodajalec pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev.

Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.

Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavcev za odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

  Soglasje delavcev za odreditev dela s skrajšanim delovnim časom
Soglasje delavcev za odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

 

Pisna odreditev delavcu

Delodajalec delo s skrajšanim delovnim časom odredi s pisno izjavo, v kateri opredeli pogoje dela.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

  Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom
Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

Delodajalec mora ob odreditvi dela s krajšim delovnim časom v treh delovnih dneh obvestiti ZRSZ. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo ZRSZ o napotitvi na delo s krajšim delovnim časom

 

Vračanje pomoči

Delodajalec mora prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju:

 • prejemanja sredstev in
 • po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

Prav tako mora sredstva vrniti, če v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju krši obveznosti glede prekinitve pogodbe o zaposlitvi oz. odrejanja nadurnega dela, neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa.

V primeru izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, mora delodajalec o tem seznaniti Finančno upravo Republike Slovenije. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

 

Javna objava delodajalcev

Seznam delodajalcev, ki koristijo pomoč, je javno objavljen na strani ZRSZ.

 

Globe za kršitelje

Globa za delodajalca, ki bo kršil prepoved odpuščanja, odrejanja nadurnega dela ali neenakomerne oz. prerazporeditve delovnega časa, znaša od 450 do 50.000 EUR. Globa za odgovorno osebo delodajalca znaša od 450 do 2.000 EUR.

Več o tem:

 

Je mogoče koristiti krajši delovni čas in napotitev na čakanje na delo?

Da. Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je združljiv z ukrepom čakanja na delo.

e-obrazec e-obrazec: Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)

  Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)
Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)
Več o tem:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

 

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Obvestilo o odsotnosti zaradi odrejene karantene
Izjava (sorodnika ali druge osebe) o potrebni pomoči ob prehodu v drugo regijo oz. občino
Izbris hipoteke (izbrisno dovoljenje)
Sklep o merjenju temperature zaposlenim
Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: