Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
17. januar 2022 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Epidemija COVID-19
Ponovno omejitve glede zbiranja in ponujanja storitev

Ponovno omejitve glede zbiranja in ponujanja storitev

Vlada je ponovno zaostrila omejitve, ki veljajo z namenom obvladovanja epidemije COVID-19.

Ponovno je omejeno zbiranje ljudi. Ponovno so v veljavi tudi omejitve za gostince in za kulturne, športne in verske prireditve.

 

PCT - izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Za zaposlene se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje.

e-obrazec e-obrazec: Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT

  Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT
Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT

PCT ni obvezen za zaposlene, ki delo opravljajo od doma, v času, ko delo opravljajo od doma.

Več o tem:

Samotestiranje se izvaja v enakih presledkih na 48 ur. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

e-obrazec e-obrazec:
Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu

e-obrazec e-obrazec:
Sklep o imenovanju odgovorne osebe za preverjanje pogoja PCT

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2

Več o tem:
  Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu
Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu


Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2
Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2

Za zaposlene in druge osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcu se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG v enakih presledkih, na 48 ur. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Testiranje se dokazuje z dokazilom o cepljenju. Testiranje iz tega odstavka, se šteje:

 • za dokazovanje pogoja PCT testiranja za opravljanje dela pri vseh izvajalcih dejavnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega testa v skladu z odlokom,
 • za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT iz drugega odstavka prejšnjega člena, če se je uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji začela v 48 urah od odvzema brisa.

Zoper zaposlenega, ki opravlja delo in mora izpolnjevati pogoj PCT, pa ga ne, lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

 

Več o tem:

 

PCT za potrošnike

Pogoj PCT morajo izpolnjevati:

 • vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, kjer se zahteva PCT,
 • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje zagotovi izvajalec dejavnosti zavoda za prestajanje kazni zapora, prevzgojnega doma, centra za tujce, azilnega doma oziroma integracijske hiše. Če ni mogoče zagotoviti testiranja s testom HAG, izvajalec dejavnosti iz prejšnjega stavka pri sprejemu ali ponovni vrnitvi zagotovi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje in takoj, ko je mogoče, zagotovi testiranje s testom HAG,
 • uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka.

 

Za koga PCT ni obvezen?

PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
 • uporabnikom storitev dostave blaga ali prevzema poštnih pošiljk v dostavi naslovniku.

Prav tako omejitve glede PCT ne veljajo v primerih

 • nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami,
 • zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 • nujnih zdravstvenih storitev,
 • nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence,
 • zaščite in reševanja,
 • individualne verske duhovne oskrbe ter
 • za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih.

Omejitve glede izpolnjevanja pogoja PCT ne veljajo tudi v primerih poslovanja sodišč.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami iz prejšnjega odstavka se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2,
 • humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Na bencinskih servisih veljajo omejitve iz drugega odstavka tega člena le v primeru oskrbe v zaprtih prostorih bencinskega servisa.

 

Preverjanje pogoja PCT

Ponudniki storitev morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o izpolnjevanju PCT pogoja

  Obvestilo o izpolnjevanju PCT pogoja
Obvestilo o izpolnjevanju PCT pogoja
Več o tem:

 

Omejitve za gostince

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno samo v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini) ni dovoljeno.

Brez časovne omejitve pa je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

V nobenem primeru ni dovoljeno obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program.

 

Omejitve za sejemsko dejavnost

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali sejemsko dejavnost.

Prodaja blaga na sejemski prireditvi na odprtih površinah je dovoljena na način prodaje zunaj prodajaln, kot jo določa zakon, ki ureja trgovino. Prodaja blaga na sejemski prireditvi na odprtih površinah je dovoljena na območju, ki ga ima lokalna skupnost v svojem aktu določenega za prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.

Odgovorna oseba izvajalca oziroma organizatorja sejemske prireditve mora pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

Pri sejemski prireditvi na odprtih površinah se mora zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi. Območje sejemske prireditve na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.

 

Omejitve za trgovce

Število strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, je omejeno na 10 m2 na stranko ali na eno stranko, če je prodajalna manjša od 10 m2.

Trgovski centri morajo zagotavljati 10 m2 na stranko v celotnem trgovskem centru, ob hkratnem upoštevanju omejitve za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra.

Pred vhodom v trgovski center in posamezno prodajalno mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število strank, ki so lahko hkrati v prostoru.

 

Obratovanje žičniških naprav

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

V žičniških napravah za prevoz oseb v zaprtih kabinah je obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2, razen za otroke do 6 leta in osebe s posebnimi potrebami.

V zaprtih žičniških napravah je omejeno število oseb na 80 % zmogljivosti naprave.

Na odprtih žičniških napravah (sedežnice in vlečnice), kjer sta oba oziroma so vsi sedeži zasedeni, je za uporabnike obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2, razen za otroke do 6 leta in osebe s posebnimi potrebami.

Ob vstopanju na oziroma z žičniških naprav morajo uporabniki dosledno spoštovati medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

 

Omejitve glede zbiranja

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, razen, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti, so prepovedane, razen če ta odlok ali drug odlok Vlade Republike Slovenije določata drugače.

Tako je dovoljeno zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med udeleženci mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

 

Omejitve glede kulturnih, športnih prireditev in verskega udejstvovanja

Javne kulturne prireditve so dovoljene izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.

Omejitve ne veljajo za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, ki pa morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Javne športne prireditve so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah nista dovoljena.

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med udeleženci zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, ter da se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev z ločenimi vhodi in izhodi. Območje sejemske dejavnosti na odprtih površinah (premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

 

Obvezne maske

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Več o tem:

 

Priporočila delodajalcem

Glede na stanje, se priporoča, da v kolikor je le mogoče, delodajalci za svoje delavce organizirajo delo na domu in da sprejmejo ostale ukrepe, s katerimi se omeji širjenje okužbe COVID-19.

e-obrazec e-obrazec:
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

e-obrazec e-obrazec: Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu

  Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
Več o tem:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 18 let izkušenj
preko 18 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Izbris zakupa oz. najema (izbrisno dovoljenje)
Vloga za povračilo škode zaradi obveznega cepljenja
Odpoved najema za poslovni prostor
Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog zaradi ne-nošenja zaščitne maske
Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2022.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.