Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 18. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odreditev drugega dela
Kdaj delodajalec lahko odredi opravljanje drugega dela?

Nadurno delo

V kolikor ni določeno drugače, denimo v kolektivni pogodbi ali pa v drugem zakonu, lahko delodajalec delavcu odredi opravljanje drugega dela, kot pa ga ima določenega v pogodbi o zaposlitvi.

Kdaj, v kakšnih okoliščinah in kaj to pomeni za zaposlenega, bomo preverili v nadaljevanju.

 

Delo, ki ga mora opravljati delavec

Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu.

Upoštevati mora zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Odkloni lahko opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev.

V primerih, ki jih določajo posamezne kolektivne pogodbe oz. drugi zakoni, mora delavec opravljati tudi drugo delo.

 

Opravljanje drugega dela po ZDR-1

V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela.

Opravljanje drugega dela se lahko odredi z namenom:

 • ohranitve zaposlitve ali
 • zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa.

Drugo delo lahko delodajalec odredi, ko gre za:

 • začasno povečan obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu,
 • začasno zmanjšan obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

 

Kako mora biti drugo delo odrejeno?

Začasno opravljanje drugega dela mora biti odrejeno pisno.

e-obrazec e-obrazec: Začasna odreditev drugega dela

Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

  Začasna odreditev drugega dela
Začasna odreditev drugega dela

 

Kaj se smatra kot ustrezno delo?

Ustrezno delo je delo:

 • za katerega delavec izpolnjuje pogoje in
 • za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

 

Možnost odreditve primernega dela za manjše delodajalce

Manjši delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, lahko v navedenih primerih delavcu pisno odredi tudi začasno opravljanje drugega primernega dela.

e-obrazec e-obrazec: Začasna odreditev drugega dela

Primerno delo je delo:

 • za katerega se zahteva enaka vrsta in največ ena raven nižja izobrazba kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.
  Začasna odreditev drugega dela
Začasna odreditev drugega dela

 

Omejitve trajanja opravljanja drugega dela

Odreditev drugega ustreznega oziroma primernega dela lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu.

 

Plačilo delavca za drugo delo

Delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma primerno delo, ima pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.

 

Napotitev na čakanje na delo doma

Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka prejšnjega člena in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve.

e-obrazec e-obrazec: Napotitev delavca na čakanje na delo doma

  Napotitev delavca na čakanje na delo doma
Napotitev delavca na čakanje na delo doma

 

Odreditev drugega dela v izrednih razmerah

V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje naravne nesreče: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.

Glede epidemije COVID-19 je potrebno omeniti, da odreditev drugega dela ne velja le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin (stališče MDDSZ).

  Odreditev drugega dela v primeru izrednih razmer
Odreditev drugega dela v primeru izrednih razmer

e-obrazec e-obrazec: Odreditev drugega dela v primeru izrednih razmer

Več o tem:

 

Nadurno delo

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:

 • v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev nadurnega dela

  Odreditev nadurnega dela
Odreditev nadurnega dela

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.