Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sreda, 17. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Pravice potrošnika
Kakšne so pravice potrošnika pri turističnih aranžmajih?

Kakšne so pravice potrošnika pri turističnih aranžmajih?

Marsikdo organizacijo svojega dopusta prepušča turističnim agencijam oz. ponudnikom tovrstnih storitev.

Pri tem pa je pomembno vedeti, kakšne so naše pravice, kot potrošnika.

Še posebej, ker so s 1. julijem 2018 pričele veljati spremembe, na področju varstva potrošnikov glede turističnih aranžmajev.

V naslednjem članku bomo preverili, katere so glavne pravice in možnosti, ki jih imate, ko se odločite, da boste organizacijo svojega dopusta prepustili turistični agenciji.

 

Pogodbo o paketnem potovanju in Povezan potovalni aranžma

Spremembe zakonodaje so prinesle bolj natančno opredelitev pojmov. Po novem ne govorimo več o turističnih aranžmajih ampak o pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih.

Pogodba o paketnem potovanju po Zakonu o varstvu potrošnikov je vsaka pogodba o turističnem paketu. Če se turistični paket zagotovi na podlagi ločenih pogodb, se za pogodbo o paketnem potovanju štejejo vse pogodbe, ki zajemajo potovalne storitve, vključene v turistični paket.

Povezan potovalni aranžma pomeni vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev, kupljeni za namene istega potovanja ali počitnic, ki ne štejejo za turistični paket, zaradi česar so sklenjene ločene pogodbe s posameznimi ponudniki potovalnih storitev, če podjetje:

 • omogoči, da potrošnik ob enkratnem obisku njegove prodajne točke ali v stiku z njo izbere in ločeno plača posamezne potovalne storitve, ali
 • usmerjeno omogoča nakup vsaj ene dodatne potovalne storitve drugega podjetja, če je pogodba s tem drugim podjetjem sklenjena največ 24 ur po potrditvi rezervacije prve potovalne storitve.

 

Kdaj za potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice po ZVPot in kdaj ne?

Določbe, ki jih opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov veljajo za povezane potovalne aranžmaje in povezane potovalne aranžmaje.

To velja tudi, kadar jih podjetja ponujajo ali prodajajo osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnika, torej pravnim osebam, razen ko gre za turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo (trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo).

Prav tako se ZVPot ne uporablja za:

 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine potrošnikov. To velja, če skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov, razen ko gre za :
  • vzgojno-izobraževalne ustanove pri izvajanju strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki so določene z letnim delovnim načrtom, če te izvajajo za svoje udeležence izobraževanja v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
  • pravne osebe, ki jim je priznan status delovanja v javnem interesu,
  • verske skupnosti, registrirane skladno z zakonom, ki ureja versko svobodo, pri izvajanju njihovih rednih aktivnosti.

 

Kdaj lahko organizator dvigne dogovorjeno ceno?

Organizator potovanja lahko po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju poviša cene le:

 • če je ta možnost določena v pogodbi in
 • če pogodba vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene in
 • če pogodba vsebuje način izračuna spremembe cene.

Pri tem je povišanje cene možno samo kot neposredna posledica sprememb:

 • cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije;
 • ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo turističnega paketa, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih, ali
 • menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom.

Če povišanje cene presega osem odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, se uporabljajo pravila o spremembi pogodbenih pogojev iz drugega do petega odstavka 57.h člena ZVPot. Potrošnik lahko torej, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. V kolikor organizator to ponudi, lahko sprejme nadomestni turistični paket (več o tem v nadaljevanju).

O povišanju cen mora organizator potrošnika obvestiti vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa.

 

Če se stroški zmanjšajo, ste upravičeni do povračila

Če je v pogodbi o paketnem potovanju določena možnost povišanja cene in če se stroški ne povečajo, ampak zmanjšajo, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če so se ti stroški zmanjšali po sklenitvi pogodbe in pred začetkom turističnega paketa. Organizator lahko pri tem odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel.

 

Odgovornost organizatorja za neskladnosti z obljubljenim

Za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju odgovarja organizator potovanja, ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje.

V primeru težav mora potrošnik brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvestiti organizatorja potovanja. Obvestiti ga mora o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju.

Organizator potovanja je dolžan odpraviti neskladnosti, razen če:

 • to ni mogoče ali
 • bi to povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer se upošteva obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo.

Če organizator ne odpravi nepravilnosti, lahko potrošnik, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potrošnik je tisti, ki mora postaviti razumen rok za odpravo nepravilnosti, razen če je neskladnost takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj ali če organizator potovanja neskladnosti noče odpraviti.

Ko organizator ne odpravi neskladnosti, ker to ni mogoče ali bi povzročilo nesorazmerne stroške, lahko potrošnik v skladu zahteva znižanje cene in povrnitev škode, razen če organizator dokaže, da je za neskladnost odgovoren potrošnik, tretja oseba, ki ni povezana z zagotavljanjem potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju, in je bila neskladnost nepredvidljiva ali neizogibna ali je neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin.

e-obrazec e-obrazec: Zahtevek potnika za sorazmerno znižanje cene potovanja

e-obrazec e-obrazec: Odškodninski zahtevek zoper organizatorja potovanja (turistično agencijo)

Če organizator potovanja neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potrošnik, lahko potrošnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju brez plačila odstopnine in pod istimi pogoji kot v prejšnjem odstavku, zahteva znižanje cene oziroma povrnitev škode, kadar je to ustrezno.

Če organizator potovanja po začetku turističnega paketa ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, vključno s povratkom, potrošniku brez plačila dodatnih stroškov za nadaljnjo izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih.

Če to pomeni, da je turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi o paketnem potovanju, organizator potovanja ustrezno zniža ceno turističnega paketa.

Potrošnik lahko predlagane nadomestne potovalne storitve zavrne le, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi o paketnem potovanju ali če je znižanje cene neustrezno.

Če organizator potovanja ne more zagotoviti ustreznih nadomestnih potovalnih storitev ali če potrošnik predlagane nadomestne storitve zavrne, lahko potrošnik, kadar je to ustrezno, zahteva znižanje cene oziroma povrnitev škode, tudi če od pogodbe o paketnem potovanju ne odstopi.

 

Sorazmerno znižanje cene in odškodnina

Potrošnik lahko za vsako obdobje, v katerem je obstajala neskladnost izvedenih potovalnih storitev s pogodbo o paketnem potovanju zahteva sorazmerno znižanje cene, razen če organizator potovanja dokaže, da je za neskladnost odgovoren potrošnik.

Potrošnik ima pravico, da mu organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja povrne vsakršno škodo, ki mu je nastala zaradi kakršne koli neskladnosti s pogodbo, razen če organizator potovanja dokaže, da je:

 • za neskladnost odgovoren potrošnik;
 • za neskladnost odgovorna tretja oseba, ki ni povezana z zagotavljanjem potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju, in je bila neskladnost nepredvidljiva ali neizogibna ali
 • neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin.

e-obrazec e-obrazec: Zahtevek potnika za sorazmerno znižanje cene potovanja

e-obrazec e-obrazec: Odškodninski zahtevek zoper organizatorja potovanja (turistično agencijo)

  Zahtevek potnika za sorazmerno znižanje cene potovanja
Zahtevek potnika za sorazmerno znižanje cene potovanja


Odškodninski zahtevek zoper organizatorja potovanja (turistično agencijo)
Odškodninski zahtevek zoper organizatorja potovanja (turistično agencijo)

 

Pomoč potrošniku v težavah

Organizator mora brez nepotrebnega odlašanja ponuditi ustrezno pomoč potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah, vključno ko zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potrošnika.

Pomoč zajema zlasti:

 • zagotavljanje ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti in o konzularni pomoči,
 • pomoč pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in
 • pomoč pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev.

Če težave nastanejo zaradi namernega ali malomarnega ravnanja potrošnika, lahko organizator potovanja za pomoč, ki jo nudi v takem primeru, zaračuna razumno nadomestilo, ki pa ne sme presegati njegovih dejanskih stroškov.

Če organizator potovanja nima sedeža znotraj Evropskega gospodarskega prostora, prodajalec potovanja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, odgovarja za skladnost izvedbe turističnega paketa s pogodbo o paketnem potovanju v skladu z določbami tega zakona, razen če dokaže, da organizator potovanja ravna v skladu s temi določbami.

 

Omejitve glede odškodnine

Višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo se lahko omeji s pogodbo o paketnem potovanju, ne sme pa biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.

Če mednarodne konvencije, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, omejujejo obseg povrnitve škode ali pogoje, pod katerimi ponudnik posameznih potovalnih storitev, ki so del turističnega paketa, odgovarja za povrnitev škode, se za organizatorja potovanja uporabljajo te omejitve.

Znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju po tem zakonu ne vpliva na pravice potnikov iz drugih uredb, kot denimo na pravico do odškodnine v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov.

Povrnitev škode ali znižanja cen, ki jih potrošnik prejme na podlagi tega zakona in uredb ter mednarodnih konvencij iz prejšnjega odstavka, se med seboj odštevajo, da se prepreči prekomerna izplačila.

Potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti.

 

Obveščanje in odstop od pogodbe

Potrošnik lahko naslovi vsa sporočila, zahteve ali pritožbe v zvezi z izvedbo turističnega paketa neposredno na prodajalca potovanja, prek katerega je paket kupil, prodajalec pa jih je dolžan posredovati organizatorju potovanja.

Potrošnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega paketa odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, pri čemer lahko organizator potovanja zahteva od potrošnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine določene v pogodbi o paketnem potovanju.

Če standardne odstopnine niso določene s pogodbo o paketnem potovanju, se odstopnina izračuna tako, da se od skupne cene turističnega paketa odšteje prihranke stroškov in prihodke iz nadomestne uporabe potovalnih storitev.

e-obrazec e-obrazec: Odstop od pogodbe o organiziranju potovanja

  Odstop od pogodbe o organiziranju potovanja
Odstop od pogodbe o organiziranju potovanja

Na zahtevo potrošnika je organizator dolžan predložiti obrazložitev višine odstopnine.

Kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja, potrošnik lahko od pogodbe o paketnem potovanju odstopi in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine. V tem primeru potrošnik nima pravice zahtevati povrnitve škode.

Potrošnik ima v primeru pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. Informacija o pravici do odstopa je sestavni del pogodbe o paketnem potovanju. Glede uresničevanja pravice do odstopa od pogodbe na podlagi tega odstavka in vračila prejetih plačil se smiselno uporabljajo določbe, ki ureja pogodbe, sklenjene na daljavo, in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov.

Ko potrošnik odstopi od pogodbe ali ko od pogodbe odstopi organizator (z vračilom vplačil, brez povračila škode) v skladu s prvim odstavkom 57.g člena ZVPot, organizator najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne potrošniku vsa opravljena plačila, razen odstopnine.

 

Prenos na tretjo osebo

Potrošnik lahko prenese pogodbo o paketnem potovanju na tretjo osebo, ki izpolnjuje pogoje, ki se uporabljajo za to pogodbo, če v razumnem roku pred začetkom turističnega paketa na trajnem nosilcu podatkov o tem obvesti organizatorja potovanja.

Za razumni rok se v vsakem primeru šteje vsaj sedem dni pred začetkom turističnega paketa.

e-obrazec e-obrazec: Sprememba potnika

  Sprememba potnika
Sprememba potnika

Ob prenosu velja, da prenositelj in prevzemnik pogodbe o paketnem potovanju solidarno odgovarjata za plačilo preostalih pogodbenih obveznosti in vseh dodatnih pristojbin, taks ali drugih stroškov, nastalih pri prenosu.

Dejanski stroški prenosa pogodbe o paketnem potovanju morajo biti razumni in ne smejo presegati dejanskih stroškov, ki jih ima organizator potovanja s prenosom pogodbe.

Ob prenosu velja, da prenositelj in prevzemnik pogodbe o paketnem potovanju solidarno odgovarjata za plačilo preostalih pogodbenih obveznosti in vseh dodatnih pristojbin, taks ali drugih stroškov, nastalih pri prenosu.

 

Odstop od pogodbe s strani organizatorja brez povrnitve škode

Organizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le če:

 • organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja ali če
 • se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju, in organizator potovanja obvesti potrošnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:
  • 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;
  • sedem dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
  • 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

 

Sprememba pogojev s strani organiztorja

Razen ko gre za dvig cen, ki je dogovorjen v pogodbi zaradi spremenjenih stroškov, organizator potovanja pred začetkom turističnega paketa ne sme enostransko spremeniti pogodbenih pogojev, razen če:

 • si je to pravico pridržal s pogodbo;
 • je sprememba zanemarljiva; in
 • organizator potovanja obvesti potrošnika o spremembi na jasen, razumljiv in viden način na trajnem nosilcu podatkov.

Če organizator potovanja ugotovi, da je pred začetkom turističnega paketa prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev, da ne more zagotoviti posebnih zahtev potrošnika, ali predlaga povišanje cene za več kot osem odstotkov, lahko potrošnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe.

Če se potrošnik odloči, da bo odstopil od pogodbe o paketnem potovanju, lahko sprejme nadomestni turistični paket, ki je po možnosti enakovredne ali višje kakovosti, če ga organizator potovanja ponuja.

Če potrošnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in ne sprejme nadomestnega turističnega paketa, mu organizator potovanja najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne vsa plačila.

Če potrošnik v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena privoli v predlagano spremembo ali sprejme nadomestni turistični paket, je upravičen do ustreznega znižanja cene, če je posledica sprememb slabša kakovost ali nižji stroški turističnega paketa.

 

Odgovornost za napake pri rezervaciji

Podjetje je odgovorno za napake, ki so nastale zaradi tehničnih okvar v sistemu rezervacije in jih je podjetju mogoče pripisati.

Če podjetje soglaša, da opravi rezervacijo turističnega paketa ali rezervacijo potovalnih storitev, ki so del povezanega potovalnega aranžmaja, podjetje odgovarja za napake, storjene v procesu rezervacije, razen če je za te napake odgovoren potrošnik ali so posledica neizogibnih in izrednih okoliščin.

V obeh primerih potrošnik lahko zahteva povrnitev škode.

e-obrazec e-obrazec: Odškodninski zahtevek zoper organizatorja potovanja (turistično agencijo)

  Odškodninski zahtevek zoper organizatorja potovanja (turistično agencijo)
Odškodninski zahtevek zoper organizatorja potovanja (turistično agencijo)

 

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.