Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
torek, 16. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Kmetijsko zemljišče, gozd, kmetija
Kako prodati oz. kupiti kmetijsko zemljišče?

Kako prodati oz. kupiti, kmetijsko zemljišče?

Kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije uživajo napram ostalim nepremičninam posebno zaščito.

Iz tega razloga, veljajo strožji pogoji in določila, kako in kdaj se lahko kmetijsko zemljišče proda.

V naslednjem članku bomo preverili, kakšni so pogoji, pod katerimi se lahko kmetijsko zemljišče proda in kakšni so postopki, ki jih je potrebno izpeljati za prenos lastništva.

 

Pridobitev podatkov o zemljiščih

V prvem koraku je potrebno vsekakor pridobiti podatke o nepremičninah, ki jih lastnik želi prodati oz. podariti.

Izpisek iz zemljiške knjige lahko pridobite preko portala e-Sodstvo, podatke iz katastra pa pridobite preko portala Prostor.

Pregled evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je možno opraviti tudi preko Javnega pregledovalnika GERK/RABA.

Več informacij boste našli v člankih:

 

Prodaja / nakup kmetijskega zemljišča

Pri prodaji kmetijskega zemljišča lahko prodajalec proda le cel lastninski ali solastninski delež kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije. Torej se lastništvo na kmetijski parceli ne sme deliti na manjše lastniške dele.

 

1. Objava ponudbe o prodaji kmetijskega zemljišča

Prodajalec mora na upravni enoti, kjer zemljišče leži, objaviti ponudbo skupaj s pogoji prodaje.

Objava ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča

Ponudba mora vsebovati podatke o prodajalcu, podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji, ceno in morebitne druge pogoje.

Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu eUprave. Ponudba mora biti objavljena na oglasni deski in na državnem portalu eUprave 15 dni.

 

2. Sprejem ponudbe za nakup kmetijskega zemljišča

Kupec, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče mora sprejeti ponudbo v 30. dneh po objavi.

Sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča

Če nihče ne sprejme ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

 

3. Predkupni upravičenci

Določene osebe imajo pri prodaji kmetijskega zemljišča predkupno pravico.

Pri prodaji kmetijskega zemljišča so po 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih predkupni upravičenci:

 1. solastnik;
 2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
 4. drug kmet;
 5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
 6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pravico do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:

 1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
 2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
 3. kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.

Pri prodaji gozda imajo po 47. členu Zakona o gozdovih predkupno pravico:

 1. Republika Slovenija (za varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom);
 2. Lokalna skupnost, na območju katere ležijo gozdovi, ki se prodajajo (za gozdove s posebnim namenom);
 3. Republika Slovenija oz. pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti republike Slovenije (pri nakupu gozdov v kompleksu, večjem od 30 hektarjev;
 4. lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja;
 5. lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.

Ko se skupaj prodajajo kmetijske in gozdne parcele, se, razen če ima Republika Slovenija predkupno pravico po posebnem zakonu, glede predkupne pravice uporablja Zakona o kmetijskih zemljiščih, če:

 1. se prodaja ena zemljiška parcela, na kateri je več kmetijske namenske rabe kot gozdne;
 2. se kot celota prodaja več zemljiških parcel skupaj, od katerih so nekatere po namenski rabi kmetijske druge pa gozdne, in delež kmetijske namenske rabe predstavlja vsaj 20 odstotkov skupne površine.

Pri nakupu kmetijskega zemljišča v lasti fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava predkupni upravičenec, ki uveljavlja predkupno pravico kot zakupnik zemljišča, ki je naprodaj, mora najmanj predhodna tri leta uveljavljati ukrepe kmetijske politike v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

 

4. Sklenitev prodajne pogodbe

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo.

e-obrazec e-obrazec: Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče

  Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče

 

5. Odobritev pravnega posla

Po sklenitvi prodajne pogodbe mora kupec na upravno enoto vložiti vlogo za odobritev pravnega posla.

Vloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem kmetijo ali gozdom

 

Potrdilo o namenski rabi

Upravna enota pridobi potrdilo o namenski rabi po uradni dolžnosti. V postopku odobritve pravnega posla upravna enota le-tega posreduje stranki (kupcu), saj ga stranka potrebuje za overitev prodajne pogodbe pri notarju

 

Plačilo davka

Pri prodaji kmetijskega zemljišča se obračunava 2 % davek na promet nepremičnin.

Zavezanec za plačilo davka je prodajalec. Zavezanec je lahko tudi kupec, če se stranki tako dogovorita. Osnova za odmero tega davka je prodajna cena nepremičnine.

V kolikor je prodajalec pri prodaji ustvaril dobiček, torej je prodajna cena višja od vrednosti ob pridobitvi nepremičnine, mora prodajalec plačati tudi davek od kapitalskega dobička, ki/če ga je ustvaril pri prodaji nepremičnine.

Stopnja tega davka znaša prvih 5 let po nakupu 25%, nato pa se vsakih naslednjih 5 let zmanjša za 5 odstotnih točk. Osnova je razlika med prodajno ceno in vrednostjo ob pridobitvi.

Davka na kapitalski dobiček so opravičeni tisti, ki so kupili nepremičnino pred 1. januarjem 2002 ali so imeli vsaj zadnja tri leta pred prodajo na naslovu nepremičnine prijavljeno stalno prebivališče.

Zavezanec za plačilo davka mora v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe pri pristojni davčni upravi vložiti prijavo za odmero davka.

Davek mora prodajalec plačati v roku 30 dni po prejemu odločbe o odmeri. Prijavi mora priložiti tri izvode prodajne pogodbe in izvod prejšnje pogodbe, s katero je pridobil lastninsko pravico, oziroma izpisek iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo.

Davčni organ potrdi plačilo davka v obliki žiga na kupoprodajni pogodbi, ta izvod pogodbe je hkrati tudi tisti, na katerem notar overi prodajalčev podpis – kar je pogoj za vpis v zemljiško knjigo

 

Notarska overitev prodajne pogodbe

Ko je davek plačan, je potrebno notarsko overiti podpis na prodajni pogodbi.

Če je zemljiškoknjižno dovolilo ločeno (ni del pogodbe), je potrebno overiti podpise na zemljiškoknjižnem dovolilu.

e-obrazec e-obrazec: Zemljiškoknjižno dovolilo

 

Vpis v zemljiško knjigo

Kupec postane dejanski lastnik nepremičnine šele, ko se vpiše kot lastnik v zemljiški knjigi. To lahko stori preko notarja, ki overi podpise na pogodbi, osebno v času uradnih ur na sodišču, ali po elektronski poti, za kar pa potrebuje elektronski podpis in varen poštni predal.

 

Kako poteka vpis v zemljiško knjigo, lahko preberete tu: Kako po novem poteka vpis v zemljiško knjigo?

 

 

e-obrazeci za izdelavo nepremičninskih pogodb - kliknite tu

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Pravni dokumenti:

Brezplačni članki in priročniki:

 

e-obrazeci za izdelavo nepremičninskih pogodb - kliknite tu


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.